Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Ésaiás könyve

Ésaiás prófétai szolgálatot teljesített, Uzziás, Jótám, Akház, és Ezékiás Júdabeli királyok idejében. Szolgálatát kevéssel Uzziás halála előtt kezdte (Kr. e 774-ben) és több éven keresztül folytatta, egészen Ezékiás uralkodásának tizennegyedik évéig, vagyis (Kr. e 732.) (Ésa 1. 1 6. 1 36: 1), tehát több mint negyvenkét évet szolgált. Ésaiás kortársai voltak a következő próféták: Hóseás, Mikeás és Obed (Ésa 1:1 7.3. 8.3,18. 30.8. II Krón 26:22). Nevének jelentése Jah szabadítása.

Ésaiás könyve három részre osztható: az 1-35-ig terjedő részek különböző nemzetekre vonatkozó mély értelmű próféciákat tartalmaznak. Ezek a próféciák még mielőtt Asszíria elözönlötte volna Júdát és Jeruzsálem ostromához fogott volna lettek kijelentve. A 36-39. terjedő fejezetek elsősorban történelmű jellegűek, leírják Szanhérib beözönlését, beszámol Ezékiás betegségéről, gyógyulásáról, és tapintatlanságát mutatja be amikor megmutatta kincseit a babiloni király fiának. A 40-46. terjedő fejezetek oly jövendöléseket tartalmaznak, amelyek a hű maradéknak a babiloni fogságból való visszatérését mutatják be kicsinyben, a nagybani beteljesedése ennek azonban sok évvel ezután kellett beteljesedjen a Nagyobb Cirus vezetése alatt. Úgy tűnik, hogy az utolsó huszonhét fejezet Szanhérib veressége után lett írva, miután az Asszír uralom fenyegetése már megszűnt és amikor a prófétai figyelmeztetés az elkövetkezendő babiloni fenyegetésre mutatott. Ez valószínűz az Ezékiásnak adott tizenöt éves békeidőszak alatt lett írva. Ésaiás jelentős, és terjedelmes jövendölései közé tartoznak azok, amelyek Krisztusra, és az ő Királyságára vonatkoznak, továbbá a napjainkban elő népére.

Az első részben az 1-35 fejezetig Ésaiás próféta egy fenséges bátorsággal meghívja az egész teremtést, hogy hajtsa fülét hozzá, mivel ismertetni fogja Isten peres ügyét az ő választott népével. Isten már megelégelte a pompás szertartásokat és az ünnepi áldozatokat. Skarlát piros bűneik, csak akkor lesznek hófehérek az utolsó napokban ha elfordulnak a képmutatástól. A minden nemzetből való népek Sionhoz és Jeruzsálemhez jönnek, hogy megtanulják Isten törvényét és a békét amely ebből fakad. A próféta hirtelen Júda ellen fordul, és feltárja bálványimádását, büntetéseket jövendől. Ézsaiásnak látomása van Isten templomában való dicsőségéről, ajkai meg vannak tisztítva és ki van küldve, hogy prófétáljon. Szíria, és Izrael szövetkeznek Júda ellen, de be van jelentve az összeesküvők megbuktatása Asszíria által. Miután a próféta bejelenti az emberi Messiásnak szűztől való megszületését, feltárja örökkévaló uralmát, növekedését és békéjét. Isten által. Asszíria, fenyítő vesszőként van felhasználva, de isteni akaratból el fog esni és egy hű zsidó maradék vissza fog térni az Isten imádatához, amelytől Isten nem vonja meg oltalmát.

Ezt követően a figyelem Babilonra irányítja, és megjövendőli pusztulásukat a Médek által. Ezáltal képletezve van Babilon királyának személye által a nagyra törő Lucifer elesése. A továbbiakban egymást követik égő fájdalmat okozó üzenetek, Moáb, Damaszkusz, Etiópia és Egyiptom ellen, majd ismét Babilon ellen, továbbá Seir, Arábia, Júdea, és Tirus ellen. Istennek, az országra jövő megsemmisítő ítéletei be vannak jelentve, az örök szövetség megszegése miatt, de egy maradék vissza fog térni, és egy isteni lakomán fog részt venni, ez meg lesz mentve a haláltól és egy dicsőítő és bizalmat árasztó éneket fog énekelni Istennek. Isten meg fogja semmisíteni a szörnyű birodalmakat, amelyek uralják a tengernyi emberiséget és egy büntetés által szét lesznek szórva Efraim gúnyolódói, Jeruzsálem vezetői, akik hisznek egy halállal való állítólagos szövetségben ahelyett, hogy elfogadták volna azt a szegletkövet, amely a Sionba lett lefektetve Krisztust, a Messiást. Egy szerencsétlenség van bejelentve azokra nézve, akik részegek, és emberi tanítások után hajlanak, azokra is, akik Egyiptom fizikai karjaiban bíznak, és tőle várják a szabadítást. Ismételten be van jelentve az isteni ítélet Asszíriára vonatkozólag, miszerint érezni fogja a megsemmisítő tüzet. E rész utolsó fejezetében, csodálatosan be van mutatva az Istenhez visszatért hű maradék öröme.

A második részben a 36-39-ig terjedő fejezetekben be van mutatva Szanhérib Júda elleni áradata, Ezékiás uralkodásának tizennegyedik évében. Be,utatja Rabsakké gyalázó szónoklatát. Ezután Isten megsemmisíti a beözönlőket miután Szanhérib megöletik a két fia által, miközben imádkozik az ő istenei a démonok templomában. Ezékiás meggyógyúl halálos betegségéből és még tizenöt év van adva éveihez, tapintatlanul megmutatja kincseit a babiloni hercegnek Merodák-Baladánnak, ekkor Ésaiás megjövendőli a babiloni fogság idejét, amikor a kincs Babilonba lesz elhurcolva a zsidó néppel együtt.

A harmadik rész a 40-66 fejezetig ismét a babiloni fogságról beszél, majdBabilon bukásáról és egy maradék helyreállításáról a Siononn, Jeruzsálemben. Ezt a harmadik fejezetet azonban nem korlátozhatjuk azokra az eseményekre, amelyek kicsinyben teljesedtek be a távoli múltban. Ezeknek a dicsőséges jövendőléseknek a Messiásra, és annak Királyságára vonatkoznak, győzelmére és áldásaira. Kezdetben a 40:1-31. meg van jövendőlve népének vigasztalása, és be van jelentve a Messiás eljövetele. Isten választott szolgája szabadulást, szabadságot, és világosságot fog hozni, Isten maradékát kivezeti a fogságból amely egy minden nemzetből összegyűlt sokaság lesz. A megerősített Sion fel fog emelkedni a porból, és fiai, mint valami tiszta edények vissza fognak térni Babilonból, hogy hirdessék a jó üzenetet.

Az 53-ik fejezet megjövendöli Krisztus földi szenvedéseit. A következő három fejezet bemutatja, hogy Isten asszonya, amely sok ideig meddő volt sokak boldog anyjává lesz. A Dáviddal köttetett Királyság szövetség örököse meg van ígérve, mint Fő, és népek Parancsnoka, vele nem csak a szövetséges nép fog egyesülni, hanem a minden nemzetből való idegenek is.

A virágzás, és a bőség tárgya véget ér az 53-59 fejezetig, hogy leleplezve legyen a hamis imádók bálványozása, és hogy figyelmeztetve legyenek a Megváltónak ítéletre való eljövetele felől Sionhoz. A tárgy fokozódó erővel kerül előtérbe, és egyre magasabb szintet ér el a 60. fejezetben, és be van mutatva, hogy a nemzetek egyesülnek a tündöklő Sionnal, és felkent maradékával. A Sion kapui mindig nyitva vannak, hogy befogadják az érkezőket. Sion egy új névvel van megnevezve. A messiás az, aki Isten sajtóját tapossa, Sátán világára öntvén az isteni bosszút. Isten változhatatlan szándéka az, hogy megsemmisítse a régi eget, és a régi földet, és hogy új eget, és új földet hozzon létre. Ebben a vég nélküli igazságos világban az egész teremtés megjelenik a Teremtő előtt, hogy imádja őt.

Ésaiás könyvének jövendőlései közül sok beteljesedett az Izrael nemzetén és Krisztus Jézuson, amikor a földön volt, sok más jövendőlés beteljesedése napjainkban van. Mózes könyvén kívül egyetlen más próféta könyve sincs gyakrabban idézve az Újszövetsében, mint Ésaiás.