Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Malakiás könyve

Isten parancsára, Mózes kezdte meg a Héber Íratok írását a Teremtés könyvével. Tizenegy évszázaddal később ihletés alatt Malakiás befejezte a Héber kánont, azzal a prófétai könyvvel, amely nevét viseli. A Malakiás név rövidítése a Malachijah-nak, ami azt jelenti Jah küldöttje. Nincs egyetlen irat sem Malakiás személyes történetére vonatkozólag és egyetlen közvetlen utalás sem arra az időszakra, amelyben prófétált. Tehát pontosan nem lehet meghatározni, hogy mikor lett megszerkesztve a Héber Íratok ezen utolsó könyve. Malakiás arról beszél, hogy a zsidók egy civil kormányzó közigazgatása alatt vannak, ami a könyvet világosan a fogság utáni időre helyezi, ez lévén az egyetlen időszak amikor a zsidók kormányzók alatt éltek. A templom újra lett építve és a templomi szolgálat végezve volt. Nincs egyetlen megjegyzés sem a templom újjáépítésére vonatkozólag, tehát ez kevéssel az előtt már be volt fejezve. Ezek a tények kizárják Zorobábel kormányzó közigazgatását. Sehol sincs említés téve a falak újjáépítéséről, ami úgy tűnik, hogy kizárja Nehémiás kormányzásának első szakaszát. Valószínű, hogy III. Artaxerxes uralkodásának harminckettedik éve után, Kr. e. 443-ban Nehémiásnak a Perzsa Susán várából való visszatérése után. Nehémiás volt az utolsó zsidó civil kormányzó és Malakiás próféciája beszél egy ily kormányzóról. Mal 1.8. Többek között Malakiás éppen azokat az állapotokat tárja fel, amelyek akkor léteztek, amikor Nehémiás visszatért Perzsiából, vagyis a zsidók pogány feleségeket vettek. Mal 2:11,12, Neh 13:23-26. A tízed nem volt befizetve a templomi szolgálat végzésére. Mal 3.8-10. Neh 13:10-12. A lévita papsággal kötött szövetség meg volt törve. Mal 2:4-8. Neh 13:11,29. A törvény más pontjai tudatosan meg lettek szegve. Mal 2:8. Neh 13:15. A fentiek nem határozzák meg pontosan a Malakiás próféciájának az idejét, de némi bizonyosságát mutatják annak, hogy Nehémiás kormányzásának utolsó szakaszában keletkezett.

Malakiás próféciájának fő mondanivalója a papság tisztátalan állapota és a küszöbön álló ítélet bekövetkezése. Kifejezésmódjában nem költőies ami más prófétákra jellemző, hanem tiszta és erőteljes. Elmélkedik, összehasonlít. Egy fiú tiszteli az atyját, egy szolga az ő urát, de Izrael papjai miképpen tisztelik Atyjukat, és Urukat? E kérdések nyilvánvalóvá teszik a templomi szolgálat helytelenségét: a papok azt mondják, hogy az Úr asztala megvetnivaló, azáltal, hogy sánta beteg, és vak áldozatokat ajánlanak fel. ők semmilyen szolgálatot nem hajlandók végezni díjmentesen, még a legcsekélyebb szolgálatot sem. Mal 1:2-14. A papok áldásai meg lesznek átkozva, utódaik el lesznek pusztítva, arcukba lesz szórva az ünnepeiken feláldozott állatok ürüléke. A lévitákkal kötött szövetség alapján a papságra vonatkozólag a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak mivel a Seregek Urának követe ő. Malakiás idejében azonban a papok megtörték a Lévivel kötött szövetséget, nem tanítván a népnek a törvényt, részrehajlást és álnokságot mutattak, ők maguk sem tartották tiszteletben Isten útjait és sokakat megbotránkoztattak a törvénnyel. Elhagyták zsidó feleségeiket, akiket elvettek ifjúkorukban, hogy összeadják magukat idegen asszonyokkal, pogány feleségekkel. Istent elfárasztották bűnös szavaik. Mal 2:1-17

A harmadik fejezet Isten követének próféciájával kezdődik, aki megkészíti az Úr előtt az utat és bejelenti a Szövetség követének a megjelenését a templomba ítéletre. Isten eljön, hogy olvasszon, tisztítson, hogy megtisztítsa a papokat, Lévi fiait, hogy ezek Istennek feddhetetlen áldozatokat hozzanak. Akkor szolgálatuk kedves lesz, mivel a Mindenható Isten, Aki nem változik, követe által eltávolítja a szemfényvesztőket, a paráznákat, a hamisan esküvőket és azokat, akik nyomorgatják az idegent. Mal 3:1-6. A továbbiakban a rész bemutatja, hogy azok, akik megcsalják Istent a tizeddel és az ételáldozatokkal, megtérésük után bő áldásokban fognak részesülni. Az ország virágzani fog. Sokan fognak hinni Istenben aki megemlékezik róluk. Mal 3:7-18

A harmadik fejezetnek huszonnégy verse van. A klasszikus változatok a tizennyolcadik versel fejezik be a harmadik fejezetet, és a fennmaradt hat vers egy negyedik fejezetet alkot. Ezek a versek bemutatnak egy elkövetkezendő napot, amelyen a kevélyek és a gonoszok tűzben égnek meg, mint a pozdorja, és nem marad belőlük sem gyökér sem ág. Azok számára, viszont akik félik Istent, feltámad az igazság és a gyógyulás napja és ezek eltapodják a gonoszokat. A negyedik vers felkéri az izraelitákat, hogy emlékezzenek vissza Mózes törvényére. Az ötödik vers megjövendöli, hogy Isten elküldi Illés prófétát, mielőtt eljönne az Úr nagy és félelmetes napja. A hatodik vers megjövendöli ennek a prófétának a tevékenységét: Az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal!

Malakiás volt az utolsó próféta a keresztyén korszak előtt. Nem mondja az izraelitáknak, hogy várják a próféták további felsorakozását, mint az elmúlt időkben, hanem azt mondja, hogy tartsák meg a Mózes törvényét és várják Illés prófétát a Messiás eljövetele előtt. A törvény tiszteletben tartása azért volt ajánlva, hogy ez lehetővé tegye az igaz úton való megmaradásukat, nem a következő próféták, hanem a Messiás eljöveteléig. Mily megfelelő végkövetkeztetése a Héber Iratoknak ez a törvény betartására irányuló felhívás! A biblia első írója Mózes volt megbízva azzal, hogy kiadja ezt a törvényt Izraelnek, mint Istennek szent népének. Ezt tiszteletben tartva azt eredményezte volna, hogy megmaradtak volna az igaz imádat helyes és keskeny útján. Most Malakiás aki befejezi a Héber kánont, még egyszer úgy mutat rá a törvényre, mint irányadójuk, a még hátra maradt néhány évszázadon keresztül, addig, amíg eléri célját a Messiás, vagy a Krisztus által. Ennek a könyvnek a kánonja, amely befejezi a Héber kánont sohasem volt kétségbe vonva. Sokszor van idézve a Görög Iratokbane. Erre vonatkozóan hasonlítsátok össze a Malakiás 3.1 és 4: 5,6 verseit a Görög Iratok következő verseivel. Máté 11:10-15. 17:10-12. Márk 1:2,3. 9:11-13. Luk 1.15-17.76. 7:27. Ján 1:6-8. 15. Hasonlítsátok össze Mal 1:2,3-at a Róma 9:13-al. Ezekben az utolsó napokban amelyben élünk, látni Malakiás könyvének nagybani beteljesedését.