Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Az ima

Óh Uram vallotta meg Jeremiás, én tudom, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja; és nincs az emberben, hogy irányozza a maga lépéseit. (Jeremiás 10: 23) Lehetséges, hogy az első, aki ezt felismerte az igazságos Ábel volt, ő felajánlott Istennek egy elfogadható áldozatot, könyörgéssel és magasztalással kisérve. Ábelt követték mások, akik keresték Istent imádságon keresztül. Azok között volt Dávid: Hallgasd meg imádságomat, óh Uram; hajtsd füledet az én könyörgésemre: hűséged és igazságod szerint válaszolj nekem. Mikor Isten megszabadította őt, Dávid oly szavakat mondott, amely most vigasztalásunkra van nekünk, mondván; Az Ur közel van mindazokhoz, akik őt hívják igazságban. (Zsoltár 143:1; 145:18) Aki felismerte, hogy képtelen kiszabadulni reménytelennek látszó helyzetéből Jónás volt, mikor a sötétségben egy nagy hal gyomrában volt. Kimenekülésért, Jónás imádkozott Istenhez a hal gyomrából. És ay Ur szólt a halnak, és az kivetette Jónást a száraz földre. (Jónás 2:2,11)

Bizonyára illő letérdelni mikor imában keressük Istent, amint Dániel ragaszkodóan tette azt mielőtt az oroszlánok közzé vetették, mert az olyan testtartás illő megalázkodást mutat. Pál mondta: Én meghajtom térdeimet az Atyának, de tovább kijelentette: Az imádkozást és könyörgést minden formában vigyétek véghez. (Efézus 3:14; 6:18) Itt aligha gondolhatta azt, hogy szükséges mindig térdelő állapotban maradni. Jézus mondta az ő tanítványainak: Mikor imádkozva megállatok, legyetek megbocsátók. (Márk 11:25) Egy alkalomkor Isten szolgái meghajtották fejőket arccal a földre borulva. (Nehémiás 8:6) Nem a testtartás határoz. Valaki imádkozhat az ágyában éjjel, vagy az étkezésnél, vagy amíg a napi munkáját végzi.

Csak Jahve az aki képes válaszolni az ő szolgáinak imájára, a többi pogány isten nem. Egy kimagasló példa ennek bizonyítására található I Király, 18-ik részben. A pogány Baál istennek prófétái hiába könyörögtek többször istenükhöz, hogy hozzon le tüzet a mennyből. Habár ők imádkoztak reggeltől estig, Baál képtelen volt válaszolni. Akkor Illés próféta imádkozott az igaz Istenhez, és Isten válaszolt az által, hogy tüzet bocsátott le, amely teljesen megemésztette az áldozatot, habár az szándékosan meg lett nedvesítve, hogy megvédje bármily csalástól. Isten többet tud tenni fölöttébb mindazon dolgokon túl, amit kérünk vagy felfogunk. - Efézus 3:20.

Isten képes megérteni szívűnk gondolatait. Nehemiás, mikor Perzsiában volt, szomorúan gondolkodott Jeruzsálem lerombolt falai miatt. A király közbelépett, akit ő szolgált, mint pohárnok, és akarta tudni az okát a Nehemiás szomorúságának. (Nehemiás 2:4.) Habár az imát nem hallotta a király, de Isten meghallotta és cselekedett, jól mondta Dávid: Óh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. (Zsoltár 65:3.)

Mivel minden test tökéletlen és bűnös, hogyan közelíthet meg bárki egy tökéletes igazságos Istent? Mert olvassuk: Nincsen egy igaz ember, nincs egy sem. Messze van Isten a gonoszoktól; de ő az igazságosak imáit meghallgatja. (Róma 3:10; Példabeszéd 15:29) Ha csak az igazságosak imái hallgattatnak meg és nincs senki, aki igazságos, akkor kiknek az imái hallgattatnak meg? Voltak emberek, akiknek könyörgéseit Isten meghallgatta. Mindnyájan közösen bírtak valamivel, ami lehetségessé tette, hogy Istennel érintkezzenek. Kivétel nélkül mindegyiknek rendíthetetlen hite volt, Isten létezésében, hitték, hogy Isten képes beváltani az ígéreteit, tekintet nélkül arra, hogy milyen lehetetlennek látszott az emberi szempontból. Azért mert ilyen hitük volt, Isten igazságosnak számította őket. Igy volt az, mikor Ábrahám hitte, hogy Isten egy fiút fog neki adni öregkorában, és Isten igazságul számította azt neki. (I Mózes 15:6.) A hit Isten Igéjének ismeretére épűl.

Isten elküldötte az ő egyszülött Fiát, Krisztus Jézust, hogy szolgáljon, mint egy váltság megszabadítani az emberiséget a bűntől. Ennélfogva, azok részére, akik részesítették magukat e szerető gondviselésben, ima által egy új közeledés nyílt meg Istenhez, az egyedüli közeledési út, mely most érvényben van az embernek. Jézus mondta: Senki nem jöhet az Atyához, hanemha én általam. (János 14:6) Jézus mondta: Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. - János 14:14

Habár Isten mindig kész meghallgatni azoknak imáit, akik keresik az ő akaratát cselekedni, ő nem gyönyörködik a gonoszok imáiban, vagy azokban, akik elfordítják arcukat az ő igazságos törvényeinek engedelmességétől. Aki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos lesz. (Példabeszéd 28:9.) Mikor megsokasítják is az imádságot, én meg nem hallgatom: kezeitek vérrel van telve. - Ésaiás 1:15.

Jézus tanítványai felismerték az imádkozás fontosságát, és kérték őt, tanítsa őket, hogyan kell imádkozni.(Lukács 11:1-4.) A Máté 6:5,6-ban Jézus mondta: Mikor imádkozol, neked nem szabad olyannak lenni, mint a képmutatók; mert ők a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondón nektek, Elvették jutalmukat teljességben. Te, pedig mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked.

Nem volna helyes azt feltételezni a Jézus szavaiból, hogy bármely ima, amely fel van ajánlva a belső szobán kívűl az képmutatás. Jézus maga is imádkozott másképen számos alkalommal, és ő aki tökéletes példát állított fel nem tette volna úgy, ha az helytelen lett volna. Jézus imádkozott úgy is, hogy mások hallották, nem azért, hogy a figyelmet magára vonja, hanem inkább hogy tanúságot tegyen az Isten dicsőségére. Így, mikor nyilvános elismerést ajánlott fel Istennek mielőtt az ötezret etette; mikor imádkozott több alkalommal a tanítványok körében; és mikor ők felváltva imádkoztak nyíltan a mások megvilágosításáért, sem, Jézus sem ők nem magyarázták eme szavait, Menj be a te belső szobádba, úgy hogy ez azt jelentené, az imádkozás mindig úgy történjen, hogy mások ne lássák, és ne hallják azt. Egy imát, melyet mások is hallottak Jézus monda Istennek: Tudtam én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. - János 11:42; 6:11.

Mikor imádkoztok, ne mondjátok ugyanazt sokszor egymásután, mint a nemzetek népei teszik azt, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek ezekhez hasonlók, mert tudja Isten a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt valaha kérnétek tőle. (Máté 6:7,8) A pogány Buddhisták és Lámák egy üres dob alakú kereket használnak, amelybe imákat tesznek, és ahányszor megfordul a kerék azt az imát, mondják melyet a kerék, tartalmaz. Napjainkban, milliók követik ugyanazt a szokást rózsafüzérekkel és sokszor ismételt imákkal imakönyvekből. Azok, akik megértik, hogy éppen az ilyen szokás ellen beszélt Jézus és őszintén óhajtanak imádkozni Isten akaratával összhangban, örömmel engedelmeskednek az ő rendeletének, De ne mondjátok ugyanazt sokszor egymásután, mint a nemzetek népei teszik azt.

Jézus a következő szavaival egy mintaszerű imát mondott; nem olyat, amelyet sokszor kell egymásután mondani gondolat nélkül a tartalmára nézve, hanem úgy, mint amely bemutatja, hogy kihez kell az imát intézni, és miért imádkozzon helyes módon egy keresztény: Mi Atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vetkeztek. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól. - Máté 6: 9-13

Ez a mintaszerű ima önzetlen minden tekintetben. Úgy szólítani Istent, mint Mi Atyánk az, aki imádkozik, elismeri, hogy vannak mások is, akik gyermekei a Legmagasságosabbnak és az ő gondolatai eltereltetnek az ő személyes kívánságaitól. Továbbá mutatja, hogy azok, akik így imádkoznak, elfogadták maguk részére a Krisztus váltságáldozatát. Isten szolgái folytatják az imádkozást Isten országának eljöveteléért. Az olyan dolgok, mint eledel és hajlék kérése csak másodrendű helyen van. Ezeknek kérése megengedhető oly mennyiségben, amely elegendő a napi szükségre, és amit kapnak köszönettel, kell venni Istentől, aki tudja minden szükségünket, még mielőtt kérnénk.

Jézus tanította, Legyen meg a te akaratod. Sokan önzőén imádkoznak, hogy Isten segítse őket keresztül vinni tervüket a világban. Jézus soha nem imádkozott sikerért, vagy bármely világi nemzetek megmaradásáért. Teljesen ellenkezőleg ezzel, mondta ő; Én nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál.(János 17:9.) Mit használ az, ha egy nemzet kijelöl egy imanapot, és együttesen kérik Istent, hogy az ő akaratukat ismerje el és teljesítse azt? Vagy ha több nemzet Isten áldását kéri az ő intézkedésükre? Egyszerű számok vagy sok imádkozások nem lehetnek hatással a dologra. Imák melyek nincsenek összhangban az Isten akaratával, azokat ő sohasem hallgatja meg. De ha egy az ő hűséges gyermekei közül helyesen imádkozik Istenhez, mondván, Nem az én akaratom, hanem a tied, legyen meg, vagy mondja, mint a szeretett Dávid tette, Taníts meg engem, a te akaratodat cselekedni; mert te vagy az én Istenem, az ilyen ima nemcsak hogy eléri Istent, hanem cselekszik is annak javára. Mert igen hasznos az igaz ember buzgóságos könyörgése. - Jakab 5:16.

Összhangban Jézus tanításaival imádkozunk, hogy a mi vétkeink (bűnök) legyenek megbocsátva. Ez nem jelentheti azt, hogy szándékosan folytathatunk egy gonosz utat és, egyszerűen megismételjük e szavakat, és fel vagyunk mentve a múlt bármilyen felelőssége alól, majd szabadon ismételhetjük a gonoszságot, amint alkalom kínálkozik rá. Ez az ima csak azok részére van kijelölve, akik őszintén törekszenek követni az Ur tanításait, de vétkeznek az ő igazságos követelményei ellen, mert tökéletlenek és ezért nem képesek követni egy tökéletes út cselekedeteit. A vétkezések meg vannak bocsátva Krisztus Jézuson keresztül, és a bűnöktől megtisztíttatnak az ő vére által. De hogy irgalmat nyerjünk a vétkezésekért Isten irgalma által, nekünk is irgalmasnak kell lenni azok iránt, akik vétkeznek ellenünk és meg kell bocsátani nekik Istenhez hasonló módon. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. - Máté 5:7; 6:14,15

Isten sohasem vétkes, abban hogy szolgáit bűnre kísértse, mert a kísértés mind a gonosztól, Sátántól jön. Ezen kifejezés, Ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, azt kéri, hogy Isten soha ne tegyen nagyobb próbára vagy kísértetre azon felül, amit képesek vagyunk elviselni, helyes fordításban igy hangzik: ne engedj minket kísértésbe. (Máté 6:13, I Korinthus 10:13.) Isten szerető vezérlése és védelme nélkül, szolgái a gonosz Ördög hatalmának volnának kitéve, aki mint ordító oroszlán jár, keresvén, hogy valakit elnyeljen. (I Péter 5:8) Isten kiszabadít minket a kísértő hatalmából és az ő világából, és meghív minket imádkozni Istenhez segítségért a szükség idején. Máté 6:13: Mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Ámen

Mikor Noé kijött a bárkából az özönvíz után és a víz visszavonult, azelső dolga az volt egy oltárt építeni, áldozatokat és imát ajánlott fel Istennek hálaadásul, hogy megszabadította őt és családját. Noé imája és elfogadott áldozata egy jó illat volt Istennek. (I Mózes 8:21.) Zakariás 8:21,22: Egyik város lakói a másikhoz mennek, mondván, menjünk gyorsan, könyörögjünk Isten kegyéért és keressük a seregek Urát: én is elmegyek. És eljönnek sok népek és erős nemzetek Jeruzsálembe a seregek Urának keresésére Jeruzsálembe [mennyei új Jeruzsálem], és könyörögnek az Ur kegyéért.

Kiegészítés

Jer 10:23 Zsolt 143:1 Ján 4:24
Zsolt 65:3 Eféz 3:20 1Kir 8:22-54 Dán 9:20-23 Jak 5:17,18
Mt 6:7,8 Ján 17:9; 16:23 Eféz 6:18,19
1Ján 2:1 1Tim 2:5 1Ján 5:14 1Pét 4:7; 3:12
Péld 15:8,29; 28:9 Ésa 1:15 Jak 4:3
Ján 14:6,13,14 Jer 7:16; 11:14 Péld 1:22-33