Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Képmutatás vagy igaz imádat?

A Hit, a pistis szóból származik, és bizalmat jelent, bizalmasak, kell legyünk Isten iránt, de ugyanakkor jóakaratú embertársaink iránt is. A hit meghatározása: Zsid. 11:1,27. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mózes hit által hagyta ott Egyiptomot, úgy tett, mintha látta volna a láthatatlant. Mi is úgy teszünk, mintha látnánk a láthatatlant, elindultunk mi is egy irányba, hogy ennek az útnak a végén mi vár, azt Isten Igéjén keresztül látjuk. De nem csak azt látjuk, ami előttünk van, hanem látjuk azt is, ami a hátunk mögött van, amit Isten Igéjében lefektetett, a próféták által. Zsid. 11:6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik. Tehát nem csak azt kell hinni, hogy Isten létezik, hanem, hogy Isten meg tud, és meg fogja jutalmazni azokat, akik őt keresik.

Róma 10:17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Róm. 5.1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A megigazulás folyamatában vagyunk, úgy gondolom, mert Pál is azt mondja egy adott pillanatban, hogy ő még nem jutott el az érettségre, a hitnek arra a fokára, amelyre el kellett volna jutnia. Fil 3:12. Nem mondom, hogy már elértem vagy hogy már tökéletes volnék: hanem igyekezem, hogy el is érjem. Gal. 3:26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Hós. 2.19 Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.

2 Kor. 11:12 De amit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresők elől; hogy amivel dicsekszenek, olyanoknak találtassanak abban, mint mi is. Pál apostol, és apostol társai a korabeli előkelőségek, írástudók, farizeusok, által hazugoknak, hamis prófétáknak voltak bélyegezve, ez nem is csoda, hiszen Jézusra is azt mondták, hogy félrevezeti a népet. Azt mondja az apostol, hogy ez nem egy gond, hogyha minket hazugoknak bélyegeznek, én továbbra is cselekedni fogom azt, amit cselekedtem eddig, hogy azok találtassanak hazugoknak. Mi volt Pál apostolnak a feladata? Krisztus azt mondta neki, hogy a pogányok, közé küldi: Csel. 26:18. Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt, nyerjenek az ő benne való hit által. És Pál apostol ezt a szolgálatot végezte is. Csel 14:22. Erősítette a tanítványok lelkét, hogy maradjanak meg a hitben. Róm. 12.3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. 1 Tim. 3:9. Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.

1 Kor. 13:13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Amilyen mértékben meg van bennünk a hit, és a remény csak olyan mértékben tudunk szeretni. Úgy hogy a szeretetről fölösleges beszélni addig, amíg nem tudjuk az önzetlenséget kimutatni, embertársaikkal való kapcsolatainkban.

Az édeni tragédia azzal vette kezdetét, hogy Éva hiszékennyé lett, és ezt igyekezett továbbítani, és el is érte célját. Az idők során mindazok, akik Isten üzenetét közölték ellenségnek voltak tekintve, lásd a reformáció idején. Fil. 3.9 Találtassam ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján Nem az a vakbuzgóság, ha valaki embertársát meginti, vakbuzgóság az, amikor valaki rá akarja erőszakolni nézetét másokra.

2 Thess. 3:2 Hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!1 Tim. 1:19 Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek. 1 Tim. 6:21. Amellyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek. Róm. 11:20. Te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj. Eféz. 2:8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. 1 Tim. 1.5-7. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet: Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak: Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem a miket beszélnek, sem a miket erősítgetnek.

Rendelkezünk annyi hittel amennyi elég ahhoz, hogy gyűlölni tudjuk egymást, de még nem tettünk szert annyi hitre, amennyi elegendő ahhoz, hogy egymást szeressük, és a bűnt gyűlöljük?

Tagadhatatlan az, hogy előfordul, hogy valami forr az ember szívében, de itt nem az emberrel van nekünk a bajunk. A bűnt, és ne az embert gyűlöljük. Isten megadja mindenkinek ami jár, vagyis elintézi mindenkinek a sorsát, nem a mi dolgunk az, hogy az ember fölött mi ítéletet mondjunk, de azzal tisztában kell legyünk, hogy az ember helyesen cselekszik-e vagy sem, és olyan értelembe gyűlöljük a bűnt, hogy ne kövessük más rossz példáját. Ha annyi hitünk van, amennyi hozzá segít, hogy meglássuk más szemében a szálkát, miközben nem érezzük saját szemünkben a gerendát, ez nem elég. Ha csak annyi hitünk van amennyi elég ahhoz, hogy tekintélyre, dicsőségre, és hatalomra törekedjünk ez sem elég.

Első sorban próbáljunk meg önmagunk fölött hatalmat gyakorolni, és ne az lelkesítsen bennünket, hogy valaki fölött tudunk hatalmaskodni, mert ez félelmet kelt az emberben, attól való félelmet, hogy elveszíti a valaki fölött gyakorolt hatalmát. A hatalom emberei mindig félnek, mert a hatalmukat féltik. Ha csak annyi hitünk van amennyi, elhoz a gyülekezetig, és ebből nem tudunk juttatni másoknak, ez is túl kevés. Ha csak annyi hitünk van, amennyi elég ahhoz, hogy elvárjuk a megbocsátást, anélkül, hogy megbocsátanánk, ez is túl kevés. A Mát. 17.20 Jézus mondta tanítványainak: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ha csak annyi hitünk van amennyi arra elég, hogy megbotránkozzunk, ez sem elegendő. Azok, akiknek van hitük, sosem tagadják ezt meg, a botránykeltők tetteire hivatkozván. Ha a hitet csak idegcsillapításra, és a lelkiismeret elaltatására használjuk, akkor ennek nem sok értéke van. Ha csak azt tudatosítja hitünk, hogy mások kell bennünket segítsenek, de mi nem vagyunk hajlandók segítőkezet nyújtani, akkor, és ott, ahol erre szükség van, ez csak a haszonlesésnek, és nem a hitnek a jele.

Törekedjünk oly hitre szert tenni, amely lehetővé teszi a II. Tim 3-ban felsorolt negatív magatartások elkerülését. Ha ezt sikerül elérni, akkor adakozók, önfeláldozók, szerények, alázatosak, a szüleink iránt engedelmesek, háládatosak, tiszták, önzetlenek, engedékenyek, mértékletesek, irgalmasok, a jónak kedvelői, és elővigyázatosak leszünk. Ján. 20:27 Azután monda Jézus Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.Péld. 2:21,22. Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból. Jer 23:19. Íme az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul. 2 Kor. 4:13. Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van: Hittem, és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk; Mát. 12.30. A ki velem nincsen, ellenem, van; és a ki velem nem gyűjt, tékozol. Zsid 2:9. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, Aki egy kevés időre kissebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel, és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Luk.14:26. Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját, és anyját, feleségét, és gyermekeit, fitestvéreit, és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.

Jakab 2:15,16. Ha pedig az atyafiak, férfiak, vagy nők mezítelenek, és szűkölködnek, mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek, mi annak a haszna. Ezék. 13:22. 18:24 Mivelhogy megszomorítjátok az igaznak szívét hazugsággal, holott én őt bántani nem akartam, és megerősítitek a hitetlen kezeit, hogy meg ne térjen gonosz útjáról, hogy őt életben megtartsam. Ezék. 33:30-32 És te, embernek fia, néped fiai beszélgetnek felőled a falak mellett s a házaknak ajtaiban; és egyik a másikkal szól, ki-ki az ő atyjafiával, mondván: Jertek, kérlek, és halljátok: micsoda beszéd az, amely az Úrtól jo ki? És eljőnek hozzád, a hogy a nép össze szokott joni, s oda ülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, szívük pedig nyereség után jár. És íme, te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, s mint valamely jó hegedűs; csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat. Ami kijön az Úrtól, arra jól oda kell figyelni, és annak megfelelően élni. Ha felismertük, hogy nálunk hol van a hiba, akkor próbáljuk meg felvenni a harcot a bennünk lévő bűn ellen, mert ellenkező esetben, ha nem ezt tesszük, akkor ez a magatartás, egy imádati formaságot, felszínességet, képmutatást, tehát nem az igaz imádat, hanem egy vallás gyakorlását jelenti.

Ha eljön az-az idő, hogy a példaképek letűntek, akkor lesz mindannyiunknak nagy szükségünk arra, hogy Jézusra, a hitnek fejedelmére, és bevégzőjére tekintsünk. Ő tud erőt adni, hogy ne fáradjunk bele a jótevésbe, ha ő nem tud segíteni, akkor másra, senkire sem tekinthetünk segítségért. Luk 18:8. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön? Ha szétnézünk a nagyvilágban, és keressük azokat, akik ezt a hitet gyakorolják, akkor már van fogalmunk, hogy körülbelül hogy áll a dolog a hit gyakorlása tekintetében, ha tudjuk azt, hogy több mint hat milliárd ember tapossa ezt a földet, de kevés aki példaképünk lehetne.

Jel. 3:18. Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. 1 Pét. 1:7. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Eféz. 3:16,17. Isten adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. Zsid. 3:2. Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon.

2 Pét. 1:5-11. Ugyan erre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert a kiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneibol való megtisztulásáról. Annak okáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.

Júd 20,21. Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által. Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.