Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Helytelen kivánságok

Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Jakab 1:14,15.

Egy fényes arany rúd, néhány csillogó ezüst, és egy szép köntös valaha egy ember életébe került. Ez akkor történt, amikor Izrael nemzete elfoglalta Jerikó városát Kr. e. a XV. században. Ezt a férfit Ákánnak hívták, az Izraelita hadsereg katonája volt. Ez a hadsereg parancsot kapott, hogy mindent pusztítson el a városban, semmit sem kímélhettek meg, kivéve az ott talált aranyat, ezüstöt és más fémeket, de ezek sem lehettek a katonáké. Be kellett szolgáltatni az Izraelita kincstárba, amit Istennek ajánlottak.

Tekintsünk vissza abba az időbe és figyeljük, meg mi történik Jerikóban a házról-házra való kutatás közben: Ákán egyedül van az egyik házban. Egy arany rudat, némi ezüstöt és egy csillogó káldeusi köntöst talált. Midőn az öltözéket tapogatta, arra gondolt, hogy milyen kár volna egy ilyen szép köntöst elpusztítani. Minél jobban nézte és tapogatta a finom kelmét, annál jobban megkívánta azt saját magának. Ugyan így történt az arannyal, és az ezüsttel is, amint felszedte azokat, és kezében érezte súlyukat. Engedte, hogy felül kerekedjék belsejében e tiltott dolgok utáni vágyakozás. Mivel senki sem figyeli őt a ház félhomályban úszó belsejében, felbátorítva érzi magát, hogy vágyakozását kielégítse. Egyáltalán nem gondolt arra, hogy bárki így képes lenne kideríteni, hogy eltulajdonította azokat a dolgokat. Ezek soha nem fognak hiányozni a városból. E gondolatok által felbátorítva elrejti a tárgyakat, és kiviszi a halaira ítélt városból a saját sátrába. Annak magányában félre hajtja a földet borító szőnyeget, gödröt ás és elfedi zsákmányát. Miután helyre igazítja a szőnyeget. Ákán a megelégedettség érzésével távozik. Kielégítette vágyát, noha nem a legbölcsebb módon.

Ákán helytelen vágyat táplált és elégített ki. De a túlzott önbizalma ellenére sem maradt cselekedete észrevétlenűl. Igaz, hogy emberi szemek nem látták cselekedetét, de Isten szeme látta azt. Mivel Isten nem engedte meg, hogy ilyen személy megrontsa a választott népét, tudtára adta Józsuénak, hogy Izrael beszennyezte magát az ő szemében; szándékos engedetlenség és tolvaj cselekedete által. És monda Isten Józsuának: kelj fel miért is borulsz te arcra? Vétkezett Izrael, áthágta szövetségemet is, melyet parancsolat gyanánt adtam nekik és elvettek a pusztulásra szánt dolgokból is és loptak, és titokba tartották azt és saját holmijuk közé, rejtették azt. És Izrael fiai nem bírtak megállni az ellenség előtt. Hátat fordítanak majd az ellenségeik előtt, mert pusztulásra szánt dologgá lettek és nem leszek többé veletek, ha ki nem vetitek magatok közül a pusztulásra szánt dolgot. Józs 7:10-12.

Akkor Józsué maga elé rendelte az összes törzseket és Isten megmutatta, hogy a bűnös férfiú Juda törzséhez tartozik. Akkor Juda törzséből kiválasztotta Zerák családját. Ennek a családnak minden tagja elvonult Józsué előtt és akkor Ákán következett. Amidőn Józsué elé ért Isten megmutatta, hogy ő volt a bűnös. Monda azért Józsué. Ákánnak, fiam adj dicsőséget Istennek, Izrael Istenének, tégy neki vallomást és add tudtomra, kér1ek nekem, hogy mit cselekedtél, és el ne titkoljad előtte. Józs 7:I0-12. Akkor Ákán bevallotta gonosz tettét, emberek mentek sátrába feltárták zsákmányát, és Józsuához vitték. Azután Ákánt kivezették a táborból, és halálra kövezték, így a vágy mely bűnéhez vezetett halálát, idézte.

Ákán esete világosan mutatja a helytelen kívánságok hatalmát és azt, hogy hová vezetnek. Megmutatja, hogy a helytelen kívánság kielégítése titokban történhet, mégsem múlik el észrevétlenűl. Isten a világegyetem uralkodója látja azt. De a gonosz ember, miként Ákán is, nem ismerik el ezt a tényt. Azt mondja szívében: Elfelejtkezett Isten, elrejtette arcát, nem fogja azt meglátni soha. Zsolt 10:11. De Isten látja azt, és nem fogja elfelejteni. Így mindenki nagyon óvatos kell legyen a vágyaival és kívánságokkal szemben, amelyet táplál és meg kell bizonyosodjon afelől, hogy azok helyesek-e?

Figyelembe kell venni azt, amit Jakab mond; a helytelen kívánságokkal, és azzal kapcsolatban, ahová azok vezetnek. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván bűnt szül a bűn, pedig teljességre jutván halált nemz. Jak 1:14,15. És így járt Ákán is. Egy arany rúd, néhány ezüstpénz, és egy köntös utáni vágyakozás bűnbe ejtette őt, a bűn pedig halálba vezetett. Amikor tehát érzed, hogy a vágy vonzó ereje mágnesként vonz olyan dolgok felé, ami a Szentírás szerint helytelen, jusson eszedbe, amit a Biblia mond a kívánsággal kapcsolatban. Emlékezz arra, ami Ákánnal történt. Akaraterőd tehát azon fáradozzon, hogy ellene állhass a vonzalomnak. Ha elmulasztod kifejteni a kellő ellenállást, a kívánság mind rendületlenül erősebbé válik, mindaddig, míg termékennyé nem lesz azáltal, hogy bűnbe visz. Ez viszont az Isten részéről biztos megsemmisítő ítéletet jelent.

Akik nem mutattak őszinte megbánást az örök pusztulással állnak szemben: Azonkívül, sokan eltérnek az útról, és követik feslett viselkedésűk cselekedeteit, és ezek miatt káromolják az igazság útját és a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt, űznek belőletek, de az ő ítéletük régtől fogva nem szünetel, és nem szunnyad. 2 Péter.2:2. A rossz kívánságokkal nem szabad játszani, hanem inkább teljesen ki kell vonni azokat elménkből, ne engedjük, hogy ott gyökeret eresszenek.

A Biblia számos egyén példáját írj a le, aki, mint Ákán nem méltányolták ezt a tényt. Az eredmény minden esetben ugyanaz volt, a rossz kívánság bűnre vezetett és a bűn a halálba. Ez történt az első asszonnyal is. Amikor azt mondotta neki a kigyó, ha eszik a tiltott gyümölcsből az Éden kertjében bölcs lesz és Istenhez hasonlóan képes lesz önmaga megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz és kívánni kezdte a gyümölcsöt. Minél többet gondolt rá, annál kívánatosabbnak tűnt szemében és annál jobban kívánta azt. És látta az asszony, hogy a fa gyümölcse jó az eledelre, és hogy kedves a szemnek ránézni. Szakított tehát belőle és evett gyümölcséből I. Mózes 3:6. Gonosz kívánsága tehát bűnt fogant. Elkövette azt a hibát, hogy dédelgette gonosz kívánságát ahelyett, hogy elűzte volna azt elméjéből. Ez a bűn annak idején örök halálát jelentette.

Ádámot az a kívánság vitte bűnbe, hogy inkább Évának akart tetszeni, mint Istennek. Amikor a kert másik részéről visszatért és látta, hogy mit tett Éva, nem fedte meg őt, és nem tagadta meg, hogy részt vegyen bűnében, ehelyett elfogadta Éva kezéből a gyümölcsöt és csatlakozott hozzá, Isten iránti szándékos engedetlenségében. Az a vágy, hogy Éva tetszését elnyerje az Isten elleni lázadásba, vitte őt. És így szolt Isten Ádámhoz. Mivel hallgattál feleséged szavára és ettél arról a fáról, melyről megparancsoltam ne egyél, átkozott legyen a főid te miattad Mivel Ádám előzetesen figyelmeztetést kapott, hogyha eszik a gyümölcsből, meghal, engedetlensége azt jelentette, hogy az élettelen porba kellett visszatérnie, amelyből alkották, Mert por vagy te és porba térsz vissza. I. Mózes. 3:I7-19. Ádámot tehát gonosz kívánsága bűnbe vitte és bűne, pedig a halálba.

Ha a helytelen kívánságoknak akkora erejük volt, hogy egy tökéletes férfit és egy tökéletes nőt bűnbe és halálba vezetett, ki lehet annyira meggondolatlan, hogy azt merje állítani, hogy egy tökéletlen emberi lény emberi kívánságokat táplálhat elméjében, anélkül, hogy azok idővel a megvalósításukra ne vezetnék őt. Kétségtelen, hogy amiatt mondotta Jézus: Én pedig azt mondom nektek, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságok okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Mát 5:28. Azt lehet mondani, hogy az ilyen személy paráznaságot követett el szívében, mert ha alkalmas lehetősége adódna rá, gonosz vágya arra késztetné, hogy el is kövesse a paráznaságot a valóságban. Az egyedül álló személy esetében pedig tisztátalan cselekedet elkövetését okozza.

Ez az elv igaznak bizonyult Dávid király esetében, aki palotája teraszán sétálva megpillantotta a fürdőző Betsabét. Szenvedélyes vággyal nézte őt. Ez a vágy erőt vett rajta és Dávid kereste módját, hogy kielégítse azt, jóllehet Betsabé más férfinak volt a felesége, úgy intézte, hogy az asszony férje a csatában az első sorba kerüljön, hogy a halál biztos legyen. És amikor a férfit megölték Dávid király tovább ment gonosz kívánságában, és feleségűl vette Betsabét. Így tehát a kívánság, melyet kialakulni hagyott belsejében, mialatt Betsabét nézte, bűnbe sodorta őt Isten szemében. Ha Dávid nem tanúsította volna az őszinte megbánás szellemét, mikor Nátán próféta feltárta vétkét előtte, az a bűn életébe kerülhetett volna. A rossz kívánságot már kezdetben fel kell ismerni és minden erővel, azon kell lenni, hogy eltávolítsuk elménkből.

Hogy ez milyen fontos, azt legjobban, így tudjuk értékelni, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy még az angyalok is áldozatul estek a gonosz kívánság erejének. Ezek a hatalmas mennyei teremtmények jóllehet sokkal magasabb rendűek az emberektől, nem mentesek a rossz kívánságoktól. Az elsőt, aki elesett a gőgje győzte le és az a vágy, hogy a világegyetem uralkodójához, Istenhez legyen hasonló. Az első emberpárban látta azt a lehetőséget, hogy vágyait gyümölcsöztesse. Tudta, hogy Ádám és Éva idővel benépesítik a földet emberi fajjal. Ennélfogva elképzelte magát, mint uralkodót az emberi nemmel benépesült föld felett, ahol mindenki őt imádja, és neki szolgál. De nagyravágyása itt nem ért véget. Már látta magát az egész világmindenség felett uralkodni, ugyan azt az állást töltve be melyet maga Isten tőlt be. Ez a vakmerő nagyravágyás megsemmisít. Ez kívánsággá lett. Mivel táplálta azt, meg növekedett és Isten elleni lázadásba vitte őt. És mivel ez a szellemi lény a rágalmazás és Istennel szembeni ellenállás útját választotta, Sátánnak, az Ördögnek neveztetik.

Később Noé napjaiban ; más angyalok is vetkeztek. Ezek is abba a kívánságba estek, hogy szellemileg dédelgettek egy gonosz kívánságot, mígnem az, erőt vett rajtuk. Látták, hogy az emberi teremtmények élvezetet találnak a nemi egyesülésbe, és maguknak akarták azt jóllehet Isten az angyalokat nem nélküli teremtményeknek teremtette. Amikor ezt a kívánságot elméjükben táplálták, tulajdonképpen egy nemi gerjedelmet ápoltak, ami addig növekedett, míg végűl is ezek a szellemi teremtmények szenvedélyes vággyal kezdtek tekinteni az emberek lányaira. Tudták, hogy részükről helytelen dolog ezzel foglalkozni; de mégis megtették. Azt is tudták, hogy helyük a mennybe van, és hogy meg kellene elégedniük azzal a helyzetükkel, amellyel ott Isten megajándékozta őket, ahelyett, hogy az emberi nemmel kívánnak keveredni. Az ő életformájuk is más volt és az emberi nem is más. Mivel a nemek keveredése Isten tőrvénye ellen volt, kötelességük lett volna; kiverni fejükből azt a gondolatot hogy az emberek nemi élvezetét megszerezzék maguknak. Meg kellett volna attól a gondolattól szabadulnia, még mielőtt, mint kívánság gyökeret vert volna, egészen addig, míg végűl is elemésztette őket. Így kellett volna cselekedniük, nem pedig, úgy ahogyan azt tették.

Hogy nemi vágyukat kielégítsék, ezek az angyalok engedetlen módon elhagyták mennyei helyűket, húsból való testet vettek fel és feleségűl vették az emberek leányait. Ezzel a bűnükkel Isten ellenséges ítéletét vonták magukra, aki a megfelelő időben végre is hajtja azt. És az angyalok is nem tartották meg eredeti állásukat, ha nem elhagyták az ő lakóhelyüket a nagy nap ítéletére, örök bilincsekben, örök sötétségbe tartotta. Júdás: 6. Velük is úgy történt, mint az emberekkel a gonosz kívánság bűnre vezetett, a bűn pedig a pusztulásukat jelenti. Ha tehát a helytelen kívánság elég hatalmas volt ahhoz, hogy még az angyalokat is bűnbe és pusztulásba sodorja, hogyan táplálhatnának ilyent, tökéletlen emberi teremtmények anélkül, hogy önmaguknak kárt ne okoznának.

Júdás egyike volt azoknak, akik megmutatták, hogy az nem lehetséges. A pénz után való vágyakozást táplálta magában, engedte, hogy az növekedjék, amíg tolvajjá és Isten fiának árulójává tette őt. Ami vele történt, jól példázza az I. Tim. 6:9 , 10-ben foglalt igazságot. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, tőrbe, meg sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba meríti. Mert minden káros dolgoknak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván eltévedtek a hittől és magukat általszegezték sok, fájdalommal. Pontosan ez történt Júdással is. A pénzel szemben táplált szeretete, eltávolította a hittől és a pusztulásba taszította. Az ő sorsa figyelmeztetésűl kell, szolgáljon minden kereszténynek, aki elkövette azt a hibát, hogy gazdaság utáni vágyat táplál szívében.

Az anyagi javak szeretete

Lehet, hogy egy keresztény nem érzi magát megkísértve a pénz szeretete által, de tőrbe csalhatja őt az anyagi javak szeretete. Látja a modern ipar által kibocsátott fogyasztási cikkek fényes sorát. Látja és halja a csábító reklámokat, melyek még szítják az ilyen dolgok utáni vágyakozás lángját. Elgondolja, hogy mennyire szeretné azt, vagy azt a dolgot. Talán már van saját autója és megpillantja, pl. egy legújabb kocsit hirdető vonzó reklámot és elképzeli magának, hogy milyen jól festene, ha az ő otthona előtt parkírozna egy olyan kocsi. De mivel az úgy is elérhetetlen vágy semmi károst nem lát az efféle vágyakozásban. Arról álmodozik, hogy a gyönyörű kocsi volánja mögött rója az országutat. Érzi, hogy az milyen könnyedséggel kezelhető. Szinte hallja a motor tompa moraját és érzi annak moraját, erejét. És amint erről tovább álmodozik napról napra azután az utána való vágyakozássá, tovább nő és nem telik hosszú idő el, már ott találja magát a bemutató terembe, hogy megtekintse azt. Miután beszélt az eladóval hazatért, hogy kitaláljon valamilyen módot a vételár előteremtésére, ha kell adóság arán is. Még külön munkavállalásnak a lehetőségét is felveti, hogy megkeresse az adóság kiegyenlítéséhez szükséges összeget. Lehetőségét meghaladva akar élni, olyan drága időt akar felhasználni, amelyet inkább a tanulmányozásnak és Isten szolgálatának szentelhetne, csak, azért hogy kielégítse az új kocsi iránt érzett égető vágyát. Természetesen más személynél egyéb dolog jöhet szóba, mely után vágyakozik. De minden esetben az illetők anyagi javakat keresnek lelki javakat feláldozva. Ha valaki megmarad az ilyen magatartásban és engedi, hogy önző vágyai az Istennek való időt a figyelem rovására kifejlődjön, rövidesen megöli őt szellemileg az anyagiasság láza, ami viszont fizikai megsemmisítéshez vezet, annak a világnak szerelmeseivel együtt.

Nincs abba semmi rossz, ha valakinek megvan az anyagi kényelme és fényűzése, ha elő tudja teremteni, és az igazságnak megfelelően tudja értékelni azokat. Ezek arra valók, hogy bennünket szolgáljanak, nem pedig rabszolgái legyünk azoknak. Ezért ügyelj vágyaidra és korlátozd azokat, nehogy azok korlátozzanak téged. Ha keresztény vagy könnyen eltávolíthatnak ezek a szellemi dolgoktól, ha hagyod őket az anyagiasság futó homokjára, vonhatnak téged. Fokozatosan el fogsz tűnni szem elől, és nem leszel többé látható Isten népének soraiban. Így fognak téged letaszítani arról a keresztény ösvényről, mely az örök élethez vezet. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas a kapu és széles az út, mely a pusztuláshoz vezet, és sokan vannak, akik azon járnak, Mert szoros a kapu és keskeny az út, amely az élethez vezet, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Máté: 7:13.14. Egyesek rálépnek arra a szűk vagy keskeny útra s talán évekig járnak azon, s azután elhagyják, hogy a rossz kívánság mágneses vonzó ereje letérítse arra a széles útra melyen az anyagi világ halad. A keresztény, tehát nem engedheti meg magának, hogy az anyagi javak szeretetének a csapdájába essen. Ez a helytelen kívánságok ápolását jelentené, amelyek nagy kárt okozhatnának az ilyen egyénnek. Ez szerencsétlen dolog lenne számára, mint ahogy az volt Júdás számára a pénz szeretete.

Tartsd féken érzéki vágyaidat

A testi vágyakat még nehezebb féken tartani, mint az anyagi javak utáni erős vágyat. Ha táptalajt találnak könnyen pusztító láng lesz belőlük, amely annyira emészti az egyént, hogy az ilyennek az erkölcsi törvény már semmit sem jelent. E régi világ széles körben űzött erkölcstelensége világosan bizonyítja azt. Ahelyett hogy engedelmeskednének a Bibliai parancsolatoknak, amelyek az erkölcstelenség ellen vannak, a világ nem akar tudni ezekről, és teljesen szabadjára engedi a nemi vágyakat. Magában a nemi vágyakban nincs semmi rossz, mert azt a Teremtő oltotta az emberbe, az a rossz, ha azt a vágyat minden belső ellenőrzés és korlátozás nélkül szabadjára engedik, és ha az a vágy az Istentől létrehozott keretekből, kívülre vonz valakit. Ezért a keresztény nem követheti azt a helytelen utat, melyet a világ követ, hanem ellenőrzést kell gyakorolnia vágyai felett. Ez megköveteli az akaraterő gyakorlását. A kereszténynek határozott erőfeszítéseket kell tenni, hogy ne engedje elméjét helytelen nemi vágyakkal foglalkozni, amelyek csak bűnbe sodorhatják.

Mivel engedi vágyait a Szentírás szerinti kereteken kívül kalandozni, züllött és buja emberekkel barátkozik. Ezzel kapcsolatba mondja az Írás: Annak okáért is adta őket Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságba, hogy egymás testét megszeplősítsék, akik Isten igazságát hazugsággá változtatták: át és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a Teremtő helyett, aki mindörökké áldott Ámen. Annak okáért is elváltoztatták a természet folyását termé­szetellenesre hasonló képen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmesedvén és az ő tévedéseiknek méltó jutalmát elvévén önmagukban. Róma 1:24-27. Valóban, ahogy azt az írásszöveg mondja a világot teljesen, megrontották a házasságtörők, paráznák, prostituáltak, homoszexuális bűnözők. Mivel tehát a keresztényt azok a rossz befolyások környékezik nagyon szilárdan, kell állnia, nehogy a helytelen vágyak ugyanilyen fertelmes cselekedetek elkövetésére késztessék. Meg kell ismerni testi gyengeségét és nem szabad, azt hinni, hogy követheti érseki vágyait a Szentírás szerinti korlátokon belül, és ott megállhat. Még ha meg is tudja tenni azt egy ideig végül is ki fog billenni a határon túlra, a bűnbe. És biztosan bekövetkezik, mert az érzéki vágy, amelyet táplálnak, megerősödik, és szorosabban markolja meg áldozatát. Az ilyen személynek sokkal nehezebb lesz később megszabadítani elméjét a gonosz vágyaktól. A legjobb védekezés tehát, ha mindjárt kezdetben ellene állunk.

E modern világ éppen olyan, mint Noé napjaiban volt. Az akkori emberek nem törődtek a korlátokkal, amelyeket Isten szabott az emberi vágyaknak. Nem fékezték, hanem inkább táplálták azokat, és így bujaságukat ápolták. Ezek a rossz kívánságok vitték őket a bűnbe, és az okozta, Isten kezétől való pusztulásukat. És ha a régi világnak nem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát, és ha Sodorna és Gomora városait, elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta például tévé azokra nézve, akik istentelenedni fognak. 2. Péter 2:6. A Noé idejében élt züllött embereknek éppen, úgy, mint Sodoma és Gomora város lakóinak sorsa példaként szolgál arra nézve, hogy mi következik: a jelenlegi világra, amiért a helytelen vágyuk táplálásának ugyan azt az utjait követik.

Mivel a régi világ Isten ellenséges ítéletének néz elébe, a keresztény nagyon veszélyes helyzetben van. Minden oldalról a világ buja kívánságai, a pénz szeretete, az anyagi javak iránti kapzsiság veszi körül. Állandóan a vonzó csábítások, kísértések és helytelen gondolkodás céltáblája. Nagyon nehéz számára az élethez vezető utón járni, hiszen folyvást ezek a rossz befolyások környékezik. Nem is lesz képes megmaradni ezen az úton, ha engedi, hogy elméje ilyen dolgokat befogadjon és azok iránt vágyat, ébresszen. Ha nem ismeri fel a helytelen kívánságok hatalmát és elmulasztja, hogy minden erejével ellene álljon azoknak menthetetlenül hálójukba, kerül, majd azok a bűnbe és a halálba viszik. Emlékezzen tehát minden felszentelt keresztény arra, hogy mit okozott a helytelen kívánságok hatalma Akánnak, Júdásnak, mit okozott az első ember párnak és azoknak az angyaloknak, akik vétkeztek. Ismerje fel minden ki a helytelen kívánságok erejét és tegyen meg mindent, hogy ellene álljon, mert annak az útja halálba vezet.

A helyes kívánságok ápolása

És ne szabjátok magatokat a dolgok eme rendszeréhez, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok mi az Istennek jó, elfogadható és teljes akarata. Róma 12:2.

Amiképpen vannak olyan kívánságok, amelyek a halálba vezetnek, olyanok is vannak melyek az élethez visznek. Ezek a helyes kívánságok és a kereszténynek azokat kell ápolnia. Amíg a világhoz tartozott részt vett annak vágyódásaiban és azzal együtt haladt előre a pusztulásba vezető széles utón. De, most amikor már nem tartozik a világhoz, hanem elkülönült attól, hátra kell hagyni a régi vágyakat és újakat, kell ápolnia. Péter apostol ezt világosan megmondja mikor így szol: Mert elég nekünk, hogy életünk lefolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, tobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. I. Péter. 4:3. De amikor valaki elkülönül a világtól, és Isten szolgálatának szenteli életét, hozzájárulván a Legfelségesebb iránti engedelmességhez, nem hagyhatja többé figyelmen kívül a törvényes megszorításokat, amelyeket a Szentírás ír elő az emberi magaviselet számára. Vágyait Isten által lefektetett korlátok közé kell szorítania.

Ez megköveteli az elme megújulását, a gondolkodásmód teljes megváltozását, mely az által lesz lehetséges, hogy megnyitjuk elménket Isten tanácsainak és parancsolatainak, amelyeket a Bibliába fektetett le. Az egyén általuk változtatja meg gondolkodás módját, hogy az megfeleljen Isten gondolatainak ahelyett, hogy a világ szerint tenne. Erre feltétlenűl szükség van, hogy elhagyhassuk a széles utat, és ráléphessünk az élethez vezető keskeny útra. Ezért Pál apostol a következő tanácsot adja: És ne szabják tok magatokat a dolgok eme rendszeréhez, hanem változzatok meg a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Rom 12:2. Ez teljesen új életszemléletet és új erkölcsi normákat kíván

Hogy megváltozott keresztényi életet élhess, nem táplálhatsz helytelen vágyakat. Ki kell vetned azokat elmédből, és igazságos vágyakat kell ápolnod. Nem lehet tévedés, a felől hogy melyek a helyes vágyak, mivel a Biblia világosan meghatározza azt számodra. Az első és legfontosabb Isten akaratának teljesítése iránti vágy. Jézus elismerte és megmutatta azt, úgy beszéde, cselekedete által, hogy ez volt az ő vágya: Azért szállottam le a menyből hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. János 6:38. Jézus minden követőjének ugyanazt kell kívánnia és azt Istennek való felszentelődéssel, kell kinyilvánítania a vízben való megkeresztelkedés által.

Isten szolgálatának óhajtása olyan kívánság, amelyről elmélkedni kell és engedni kell, hogy az kifejlődjön, mivel az igazságos és helyes kívánság, hogy az ilyen vágyat egész életünkben fenntarthassuk, állandóan tanulmányoznunk kell a Szentírást, elmélkedni azokon az igazságokon, melyekre az ilyen tanulmányok tanítanak bennünket és cselekvő módon el kell kötelezni magunkat Isten akaratának teljesítésére, azon igazságok és Ígéretek nyilvános hirdetése által. Törekedni kell, hogy ugyanolyan szellemi magatartást tanúsítsunk, mint Dávid: Hogy teljesítsem a Te akaratodat ezt kedvelem én Istenem, a Te tőrvényed keblem közepette van. Zsolt 40:8.

Az élet utáni vágy

Az által, hogy Isten akaratát kívánjuk cselekedni az örök élet útjára, lépsz, ez is helyes kívánság, mert az volt Isten szándéka, hogy az ember az örök életet élvezze. Ezt a megígért jutalmat Isten helyezte kilátásba azok számára, kik őt szeretik, hűségesen szolgálják, és Neki engedelmeskednek. És ez az ígéret, melyet ő ígért nekünk, az örök élet csak oda küld áldást Isten és életet örökké. János 2:25. Zsolt 133:3. Itt olyan dolgokról van szó, mellyel elménknek szabad foglalkoznia. Engedjük, hát növekedni az örök élet utáni vágyunkat, amíg az kiszorítja a régi világ élvezeteit és anyagi javak utáni vágyakozást. Engedjük azt olyan emésztő tűzze válni, amely nem tűri meg, hogy bármi is a megvalósítás utjába álljon. Gondosan ügyeljünk arra, és józanul elmélkedjünk felette.

Ennek ellenére mégsem szolgál javadra az örök élet utáni vágy, ha nem mutatsz ugyanakkor erős akaratot annak cselekvése iránt, amint Isten megköveteli, mert ő azoknak ad életet, akik Neki engedelmeskednek. Amit pedig ő megkövetel nem nehéz dolog. Meg jelentette néked, oh ember hogy mi a jó és mit kíván tőled az Ur? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az igazságot, irgalmasságot és alázatosan járj a te Isteneddel. Mikeás 6:8. Ki az az ember, akinek tetszik az élet és szeret napokat, hogy jót lásson. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és ajkaidat a csalárd beszédtől. Kerüld a rosszat és cselekedj él jót, keresd a békességet és kövesd azt. Isten szemei az igazakon vannak és az ő fülei azoknak hallásán. Isten orcája a gonosztevők ellen van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földről. Zsoltár 34:12-18. Bizonyára nem túlságosan nehéz dolog számodra igazságosan cselekedni, szeretni az irgalmasságot, megtartóztatni nyelvedet a gonosztól, jót tenni és keresni a békességet. Mivel nem akarod, hogy Isten kitöröljön emlékezetéből olyan cselekedet miatt, amelyek rosszak az ő szemében, miért ne vésnéd jól emlékezetedbe azokat a követelményeket, és miért ne igyekeznél azoknak eleget tenni? Ez sokkal jobb lesz számodra, mint helytelen kívánságokat táplálni. Ha helytelen kívánságokkal foglalkozunk, nem távolodunk el a gonosztól, hanem inkább feléje tartunk. Nem azt érti a Biblia, amikor azt monja: Alázatosan járj Isteneddel. Vele járni annyit jelent, mint az engedelmesség útját követni, azt cselekedvén, amit ő megkövetel.

Ha egyszer már az élethez vezető keskeny útra léptél, arra kell ügyelned, hogyan jársz, nehogy a gonosz kívánságok tévútra vezessenek. Ha egy magas hegység meredek oldalán vájt keskeny ösvényen járnál, ugye milyen óvatosan ügyelnél arra, hogy hová helyezed lábaidat, nem tekintenél más irányban. Inkább összpontosítanál minden lépésedre, hisz egyetlen félrecsúszás életedbe kerülhetne. Nem ugyanilyen fontos-e gondossággal és óvatossággal járni az élethez vezető keskeny utón? Egy helytelen lépéssel itt sokkal többet veszítenél, mintha megcsúsznál egy keskeny hegyi ösvényen az örök életet veszítenéd el. Ne tégy helytelen lépést, kövesd Isten Igéjét, a Szent Bibliát.

Csak a hűséggel párosult állhatatosság képesít arra, hogy megmaradhass ezen a keskeny ösvényen. Ha nem állsz meg a világi anyagiasság és érzékiség rossz csábításai és rossz befolyásai közepette, sohasem fogod tudni, kielégíteni az élet utáni vágyakozásodat. Erre vonatkozóan Jézus azt mondotta: A ti kitartásotok által nyeritek meg a ti eljövendő életeteket. Lukács. 21:19. Hogyan remélhetitek elnyerni az örök élet ajándékát, ha engeditek, hogy kívánságotok az anyagiasság és érzékiség futóhomokjára vezessenek benneteket? Így ahelyett, hogy az élet utján maradnátok, nem fogtok-e inkább elsűljedni és eltávolodni attól. Ne gondoljátok, hogy az nem történhet meg veletek. Azért a helyes kívánságok táplálására összpontosítsátok erőtöket, hogy a helytelen vágyak nagy vonzóerejének ellenállhassatok és elnyerjétek az örök élet, jutalmát.

Bölcsesség utáni vágy

Istennek való szolgálat és az örökélet utáni vágy ápolásán kívül, kívánnunk, kell a bölcsességet is. De nem a világ bölcsességét kell kívánnunk, hanem inkább a felülről jövő bölcsességet, amit a Szentírás tartalmaz. Annak értéke messze felülmúlja az arany és az ezüst értékét és minden olyan dolognál jobban kell azt várnunk, mint amit a világ nekünk nyújthat. Vegyétek az én tanításomat és nem az ezüstöt és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Ezért jobb a bölcsesség a drágakőnél és semmi kívánt dolog ehhez nem hasonlítható. Példa. 8:10,11.

Hogyan lehetséges a kölcsönös bátorítás, hogy alázatosan járjunk Istennel, és jót cselekedjünk, ha nem keressük Istent? Ily világiak barátsága nyílván nem fog segíteni bennünket a helyes kívánságok ápolásában. Ne tévelyegjetek, jó erkölcsöt megrontanak a gonosz társaságok I Kor 15:33. Ha megpróbálod ápolni a helyes vágyakat azzal a jó erkölcsöt, jó szokásokat próbálod ápolni, ami Istennek dicsőséget és saját magának pedig örök életet eredményez. Ha azonban megronthatják világi barátok azt a jó erkölcsöt, miért társuljunk velük? Miért ne inkább olyan barátokhoz csatlakozzunk, akik megerősítik azt a jó erkölcsöt. Az csak természetes, és érthető, hogy ha azokkal a világiakkal társulunk, akiknek elméjük testi vágyakkal, élvezetekkel és anyagi javak birtoklásával foglalkozott, azt fogjuk látni, hogy a mi eszünk is olyan dolgokon jár. Ha az úgy van, hogyan mondhatja valaki, hogy megpróbálja megváltoztatni elméjét e dolgokkal a Biblia tanításának megfelelően, ha ugyanakkor a világiak társasággát keresi. Az ilyen személyekkel való barátkozás nem fog minket arra az elhatározásra késztetni, hogy a Szentírással összhangba kerüljünk. És nem az e fajta társaság a megfelelő eszköz a helyes vágyak ápolásának. Nem ez a módja az élet útján való helyzetünk megerősítésének sem Ahelyett hogy a világiak társaságát keresnéd, az istenfélő emberekét keresd.

Gondolkozzál helyes irányban

Nem ápolhatod a helyes vágyakat anélkűl, hogy őszinte erőfeszítéseket ne tennél abban az irányban. Ez olyan dolog, amelyben állandóan munkálkodni kell, mivel tökéletlen ember vagy számos gyengeséggel. Ezeket a gyengeségeket csak úgy tudod legyőzni, ha felismered azokat, és őszintén igyekezel azoknak ellenállni. Nem segíthetsz magadon, ha hosszan foglalkozol a gonosz kívánságokkal. Az ilyen kívánság egyre növekedni fog és egyre erősebben ragad téged, mind addig, amíg magadban tartod. Szabadulj hát tőle. Kényszerítse elmédet, hogy másra gondoly: Gondoly arra, hogyan vágyakozol túlélni Armageddont és arra, hogy örökké élj Isten országában. Ha ezekre a helyes kívánságokra, gondolsz arra a tényre, hogy a rossz gondolatok és indulatok hogyan tehetik lehetővé mindazoknak megvalósítását, képes lesszel ellenne állni a tolakodó helytelen gondolatok betolakodásának?

Mivel a helytelen gondolatok megőrzése kifejleszti a rossz kívánságokat természetes, hogy egyetlen percre sem szabad ellanyhulni az éberségnek. Állandóan uralkodni kell a gondolatainkon azon elmélkedve, amit Isten is jóváhagyna. Végül testvéreim, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és van valami dicséret; ezekről gondolkozzatok. Fil 4 :8. Igen azokat tekintsétek, és azokról gondolkozzatok inkább, mintsem e kéjsóvár világ befolyásának engedjétek át magatokat, amelyednek minden gondolata mindég csak gonosz.

Jóllehet a keresztény nem része a világnak mégis még benne él és állandóan érintkezésben van a helytelen gondolkodással. Mert Isten meg nem érdemelt jósága, mely minden fajta embernek megmentést hoz. Nyilvánvaló lett és arra tanít bennünket, hogy megtagadván az istentelenséget és a világi kívánságokat szellemi józanságban, egységben, igazságosságban és istenes áhítatban éljünk a dolgok jelen rendszerének közepette. Tit 2:11-13. Képtelen leszel megőrizni szellemi józanságodat Isten szemszögéből nézve, ha engeded, hogy elméd rossz gondolatokkal és rossz kívánságokkal foglalkozzon. Ez csak a világ egészségtelen gondolkodás módjához vezethet.

Isten az ő igéjén keresztűl gondoskodik számodra olyan felemelő gondolatokról, amelyeken elméd nyugodtan gondolkodhat. Elmélkedned kell az ige gondolatai felett, el kell fogadnod, és különböző szemszögből kell megvizsgálni azokat, úgy kell azokat képzelned, mint valami drágagyöngyöt, melyet kezedben forgatsz, hogy megvizsgáljad, minden oldalról ragyogó szépségét. Dávid valóban így tekintette Isten gondolatait: Mily kedvesek nekem a Te gondolataid, Óh, Istenem s mily nagy azoknak summája. Zsoltár 59:17. Ha te azt teszed, képes leszel ellene állni a helytelen gondolatoknak és rossz kívánságok behatása ellen.

Bölcs dolog lenne, megengedni, hogy a pénzszerzés minden idődet elrabolja és azt gondolni, hogy kevés figyelmet kell szentelnél Isten igéjének a tanulmányozására és arra a tevékenységre, ami által az igazságot másoknak prédikálod. Bölcs dolog volna-e megengedned, hogy az anyagi javak utáni vágy uralja életedet? A keresztény, aki így cselekszik, nem tesz meg minden tőle telhetőt a helyes vágyak ápolására. Nem építi fel a szellemi erődítményt, hogy ellene állhasson a helytelen kívánságoknak. Komoly hibát követ, amely véghetetlen kárt okozna neki. Ne engedd, hogy az anyagi dolgok utáni vágy lekössön téged. Ne engedd megnőni és uralkodni életed felett, mert akkor gonosz vágy lessz belőle. Óvakodjatok és eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonba való bővölködésben van az embernek az ő élete. Lukács 12 15. Valóban azok a javak, amelyekkel bírsz, vagy amelyeket szeretnél, megszerezi az életedbe, kerülhetnek. Ez az örökélet elvesztése, anyagi dolgok miatt, igazán költséges áldozat. Bölcs dolog tehát az, ha ellenőrződ anyagi vágyaidat. Korlátozd azokat, inkább rabszolgáid legyenek az anyagi javak mint mestereid. Azok szolgáljanak téged inkább, mint te szolgáld azokat.

Idézd, emlékezetedbe Jézus példabeszédét a magvetőről. A magvető által elhintett magok egy része a tövisek közé hullott, amelyek megfojtják azt. Most ugyanaz vonatkozik a föld lakosai között elvetett igazságvetésre és az a figyelmeztetés a kereszténynek. Még hogyha engedte is megnőni az igazság vetését és hagyta, hogy az meghozza gyümölcsét, még mindig előfordulhat, hogy az anyagias kívánságok megfojtják azt. Hallgasd, csak mit mond erről Jézus: Mások a tövisek közé estek, ezek azok, akik hallották az Igét, de a dolgok eme világ gondjai és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén elfojtották az Igét és az, gyümölcstelen lesz. Márk 4:18.19.

Határozottan törekedj a helyes gondolatok és helyes kívánságok ápolására.