Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Az időszámitás

Isten határt szabott a régi világának és véget vetett nekik. (1. Mózes 6:3) Az emberi testet öltött és a földi ügyekre közvetlen felügyelő szellemi teremtmények kénytelenek voltak visszatérni a szellemvilágba, igy megszűnt a mennyei szellemeknek az emberi ügyekbe való beavatkozása. Isten nem engedte meg szellem-fiainak, akik feleségül vették az emberek leányait, hogy visszatérjenek Isten jelenlétének szent udvarába, hanem Isten kiszolgáltatta őket Sátánnak, aki egyszerűen bebörtönözte őket. ők lettek a fogságban levő szellemek, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten hosszútűrése várt a Noé napjaiban a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek nyert megmentést víz által. - 1. Péter 3:19,20, Elberfeldi. Sátán pedig azután a bibliai jövendölésben, mint egy más jel a mennyben ismert más formában szervezte meg őket. Ime nagy tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, fejein hét diadém; s farka magával ragadta az ég csillagainak harmadrészét. - Jelenések 12:3,4, Elberfeldi. Az özönvíz előtti jelképes ég és föld megszűnt, földgömbünk azonban megmaradt. Noé kilépett a bárkából a megtisztított földre, majd oltárt épített Noé az Urnak, vett minden tiszta állatból, minden tiszta madárból és áldozott égőáldozattal az oltáron. Mikor az Ur megérezte a kedves illatot, így szólt szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz ifjúságától fogva; s többé nem pusztítom el mind az élő állatot, amint cselekedtem - 1. Mózes 8:20,21.

A föld pillanatnyilag tiszta, szeplőtlen és átok nélküli volt. Egyedüli lakosai hitük és engedelmességük miatt Isten szemében igazak voltak. Sátán és angyalai újra tevekenykedhettek. Abban az időben Isten az Ige által közvetlenűl kapcsolatban volt Noéval. Azután megáldotta Isten Noét és az ő fiait és így szólt nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet, nyüzsögjetek a földön és gyarapodjatok. - 1. Mózes 9:1,7. Körülbelül egy évvel később, tehát két évvel az özönvíz kezdete után született meg az első gyermek a megismételt isteni megbízás teljesítéseképpen. (1. Mózes 11:10) Idővel a megbízás az 1. Mózes 10-ben említett hetven nemzedékben Noé és leszármazottai által beteljesedett, de nem teljesen, hanem csak előképes értelemben. A hetvenes szám (vagy a hétszer tíz; mindkét szám a teljességet szemlélteti) a megbízás teljesítését vagy végrehajtását jelenti. Nimród az ő istentelensége és gyermektelensége következtében nem volt beleszámítva ide. (1. Mózes 10:8-10,32) Noé az özönvíz után még 350 évig élt és látta az isteni megbízás teljesítését. Jóllehet az isteni megbízás megismétlése elsősorban hozzá volt intézve, neki mégsem voltak további gyermekei. A szaporodás az ő fiai és menyei által történt, így lesz ez Jézus Krisztus gyermekei által is.

Isten Noéval és fiaival - s eszerint az utódaival mind a mai napig - örök szövetséget szerzett az élet alapjára, a vérre vonatkozólag, Az ember e szövetség alapján vagy az Életadó ezen akarat kijelentése szerint megölhetett állatokat szükséges élelme beszerzése végett, de csupán gyilkolási kedvből nem vehette el az állatok életét vagy lelkét (illetve a vérüket). Még a gyilkos vérét is csak olyasvalaki onthatta ki, akit Isten megbízott, hogy képviselőjeként, és mint ítéletvégrehajtó járjon el. Isten így szólt az őt imádóknak: Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; mint a zöld füvet, nektek adom mindazokat. Csak a húst az őt megelevenítő vérrel [Elberfeldi: lélekkel] meg ne egyétek. De a ti véreteket, amelyben van a ti életetek [Rotherham lábjegyzet: a lelketek vérét] számon kérem; számon kérem minden állattól, szintúgy az embertől, kinek-kinek testvérétől számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremtette az embert. - 1. Mózes 9:3-6.


Ha az emberek megtartották volna a teremtmények életének szentségére vonatkozó örök szövetséget, nem fertőztették volna meg a földet s így megmenekültek volna az isteni átoktól s az arra következő megsemmisítéstől. Isten ennek a vérszövetségnek látható jeléképpen az özönvíz előtt sohasem látott szivárványt jelentette meg. És szólt Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet örök időkre szerzek köztem és köztetek és minden élő állat [Elberfeldi: mindén élő. lélek (nefes khajjah)] közt, amely veletek van. Ez ama szövetség jele, amelyet szereztem köztem és minden test között, amely a földön van. (1. Mózes 9:12-17) Ha Isten hatalma meghatározott időben az e szivárványszövetségben rejlő igazságnak helyesen érvényt szerez, a föld megszabadul az igazságtalan háborúktól, melyek alatt az emberiség szenvedett.

IDőMÉRÉS NAPJAINKIG

Isten pontosan betartja az időt, a teremtmények csak akkor tudhatják az Atyától a maga hatalma alá helyezett időket vagy időpontokat, ha azokat kinyilatkoztatta szolgáinak. Meghatározza, hogy elhatározásainak mindegyike melyik időszakban kell beteljesedjék; s ha aztán az idő beteljesedett, cselekszik. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt született; hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. (Galata 4:4,5, Elberfeldi) Mindennek megvan a maga ideje, és minden szándéknak megvan az órája az ég alatt. - Prédikátor 3:1. Az özönvíz után Isten Igéje az időket Sémnek, Noé fiának a nemzedékein keresztül számítja. Az özönvíz előtti évek számítása Ádámtól Séth nemzedékén keresztül történt; Ezáltal könnyű és egyszerű bebizonyítani, hogy Ádám teremtésétől az özönvízig terjedő időszak 1656 évet foglalt magában, még pedig a következőképpen:

Ádám teremtésétől Séth születéséig 130 év
azután Énós születéséig 105 év
Kénán születéséig 90 év
Mahalálél születéséig 70 év
Járed születéséig 65 év
Énók születéséig 162 év
Méthusélah születéséig 65 év
Lámek születéséig 187 év
Noé születéséig 182 év
Ettől az özönvízig 600 év

Ádám teremtésétől az özönvízig tehát az 1, Mózes 5:3-29.7:6 szerinteltelt 1656 év

Az özönvíz kezdetétől Sém fia, Arpaksád születéséig 2 év
Séláh születéséig 35 év
Héber születéséig 30 év
Péleg születéséig 34 év
Réu születéséig 30 év
Sérug születéséig 32 év
Nákhor születéséig 30 év
Tháré születéséig 29év
Tháré haláláig, amikor Ábrahám 75 éves korában az Eufrátes folyón át az ígéret földjére ment 205 év

Az özönvíz kezdetétől Istennek Ábrahámmal Kánaán földjén kötött szövetségéig tehát az 1. Mózes 11:10-32 és 12:1-7 feljegyzése szerint eltelt 427 év. A 2. Mózes 12: 40-43 és Galata 3:17 egyetértenek abban, hogy az ábrahámi szövetség megkötése idejétől az Egyiptomból való kivonulásakor kötött törvényszövetségéig 430 év telt el. Azután következett Izraelnek, a Kánaán földjére való negyvenéves vándorlása a pusztán át; azután hat évig folyt a harc a kanaánitákkal, mielőtt Józsué az egész országot felosztotta az izraeliták között. (Józsué 14:5-10.)

Józsúé halála után megszakításokkal bírák uralkodtak egy ideig, s ez időszaknak a hosszát a Biblia nem adja meg pontosan. Pál apostol így szólt a Cselekedetek 13:19-22 Menge fordítása szerint: Hét népet megsemmisített a Kánaán földjén és ezek földjét nekik adta örökségül; ez körülbelül négyszázötven évig tartott.

Öt ember képezi az összeköttetést ÁDÁM ÉS MÓZES között, hisz ezek mindegyike sok éven át kortársa volt a másiknak:
Ádám 243 éven keresztül,
Methusélah 98 éven keresztül,
Sém 50 éven keresztül
Izsák mintegy 40 éven keresztül,
Léví mintegy 69 éven keresztül,
Amrám mintegy 20 éven keresztül Mózessel.

Ezután adott nekik bírákat egészen Sámuel prófétáig. Ettől fogva királyt kívántak maguknak, és Isten adta nekik Sault, Kis fiát, a Benjámin törzséből való férfit negyven esztendőre. Ez után Dávidot emelte királlyá föléjük. Dávid negyvenéves uralkodása után fia, Salamon lett az új király, aki uralkodása negyedik esztendejében hozzákezdett a jeruzsálemi templom építéséhez.

A templomépítésről szóló beszámolóban az időket pontosan betartó Isten olyasmivel szolgál, ami kitölti az izraeliták Egyiptomból való kivonulása és a templomépítés megkezdése közötti hézagot. És megépült au Ur háza Izrael fiainak Egyiptom földjéről való kijövetele után a négyszáznyolcvanadik esztendőben, Salamon Izrael feletti uralmának a negyedik esztendejében, a Zif, vagyis második hónapban. Salamon azután még harminchat évig uralkodott. (1. Királyok 6:1,2; 11:42) Az eredeti héber szövegben, ebben a versben az évszámok teljesen ki vannak írva. Csak évszázadokkal Krisztus után kezdték az ABC betűit a számok szimbólumaként felhasználni, még azután is csak a fejezetek és versek számozására, nem pedig az eredeti héber szöveg megváltoztatására. A Biblia más határozott időmegnevezése hiányában az 1. Királyok 6:1,2-re támaszkodunk és folytatjuk az idő mérésével.

Isten Ábrahámmal való szövetsége kötésétől a kivonulásig eltelt 430 év
A kivonulástól a templomépítés kezdetéig, 480 év
Salamon haláláig és Roboám uralkodásáig 36 év
Abija urallcódásáig 17 év
Asa uralkodásáig 3 év
Jósafát uralkodásáig 41 év
Jórám uralkodásáig 25 év
Akházia uralkodásáig 8 év
Athália uralkodásáig 1 év
Joás uralkodásáig 6 év
Amália uralkodásáig 40 év
Uzziás uralkodásáig 29 év
Jótám uralkodásáig 52 év
Akház uralkodásáig 16 év
Ezékiás uralkodásáig 16 év
Manassé uralkodásáig 29 év
Amon uralkodásáig... 55 év
Jósiás uralkodásáig 2 év
Jóákház uralkodásáig 31 év
Joakim uralkodásáig 3 hónap
Joákin uralkodásáig 11 év
Sédékiás uralkodásáig 3 hónap
Jeruzsálem pusztulásáig 11 év

A hetvenéves pusztaság végéig Círus perzsa király első évéig 70 év
A (régi időszámítás) végéig Kr. e. l-ben 536 év
Az Ábrahámmal való szövetségtől Kr. e. l-ig 1945 év

Az Izrael királyaira vonatkozó fenti számok a 2. Krónika 12-36 fejezeteiben a feljegyzett beszámolókra támaszkodnak. Úgy a 2. Krónika 36:19-23 és Ezsdrás 1:1-6, mint a Dániel 5:28; 6:1 is egyet értenek abban, hogy Círus uralkodásának első évében volt az, amikor ez a zsidóknak megengedte a Babilonból Jeruzsálembe való visszatérést, hogy felépítsék a templomot, amivel Júdea hetvenéves pusztasága véget ért. Megbízhatóan megállapítást nyert, hogy/két évvel Kr. e. 539 után, amikor a méd Dárius és unokaöccse, a perzsa Círus együttesen legyőzték Babilont, kezdetét vette Círus egyeduralma, tehát Kr. e. 537-ben. Ha azután Ádám teremtésétől a három nagy időszakot összeállítjuk, a következő áttekintést nyerjük:

Ádám teremtésétől az özönvízig eltelt 1656 év
az özönvíztől az Ábrahámmal való szövetségig 427 év
az Ábrahámmal való szövetségtől Kr. e. l-ig 1945 év
Ádám teremtésétől Kr. e. l-ig tehát eltelt 4028 év

Azután vette kezdetét az úgynevezett Anno-Domini vagy az A.D. (Az Úr esztendejében) időszak, (a Krisztus utáni, rövidítve a Kr.u. időszámítás).

Igy közel jutottunk az emberiség hatezer éves történelme végéhez és a mellett a mostani viszonyok és a küszöbön álló hatalmas események azáltal voltak előárnyékolva, ami Noé napjaiban történt. - Lukács 17:26-30.

Kiegészités

Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Préd. 3:1.

Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, Aki törvény alatt lett. Gal. 4:4.

Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak. Eféz. 1:9,10.

Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának. És elmenének a vizek a földről folyton fogyván, és százötven nap múlva megfogyatkozának a vizek. A bárka pedig a hetedik hónapban, a hónak tizenhetedik napján, megfeneklett az Ararát hegyén. 1Móz. 7:11. 8:3,4.

A napok száma szerint, amelyeken megkémleltétek a földet, (tudniillik negyven napon, egy-egy napért egy-egy esztendő), negyven esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat. 4Móz. 14:34.

Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Zsolt. 90:4.

Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. II. Pét 3:8.

És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Jel. 20:3,4.

És ez egész föld pusztasággá és csudává lészen, és e nemzetek a babiloni királynak szolgálnak hetven esztendeig. Jer. 25:11.

Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a Médiabeliek nemzetségéből vala, aki királlyá tétetett vala a Káldeusok országán. Uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Dán. 9:1,2.

Szólj az ország minden népének és a papoknak, mondván: Mikor böjtöltetek és gyászoltatok az ötödik és hetedik hónapban, és pedig hetven esztendeig: avagy böjtölvén, nékem böjtöltetek-e? Zak. 7:5.

Az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a te lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és hét idő múlik el feletted, mígnem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, a kinek akarja. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és hét idő múlik el feletted, amíg megesméred, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, a kinek akarja. Dán. 4:13,22,29.

És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje. Luk. 21:24.

A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem; mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást! Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szente. Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét, hét és hatvankét hét van, és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben. A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet, és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. Dán. 9:23-27.

És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Én pedig hallám ezt, de nem értém, és mondám: Uram, mi lesz ezeknek vége? És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig. Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik, És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz. Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot. És monda nékem: Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága. Dán. 12:7,9,11,12; 8:14.

Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Hós. 6:2.

Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniük hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak, Eloldaték azért a négy angyal, aki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. Jel. 1:1; 9:15.

Ádámtól a Vízözönig (1656 év)

És telének Ádám napjai, minekutána Séthet nemzette, nyolcszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Ádám egész életének ideje kilencszázharminc esztendő; és meghal. Éle pedig Séth százöt esztendőt, és nemzé Énóst. És éle Séth, minekutána Énóst nemzette, nyolcszáz hét esztendeig; és neme fiakat és leányokat. És lőn Séth egész életének ideje kilencszáztizenkét esztendő; és meghal. Éle pedig Énós kilencven esztendőt, és nemzé Kénánt. És éle Énós, minekutána Kénánt nemzette, nyolcszáztizenöt esztendeig, és neme fiakat és leányokat. És lőn Énós egész életének ideje kilencszázöt esztendő; és meghal. Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt. És éle Kénán, minekutána Mahalálélt nemzette, nyolcszáznegyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Kénán egész életének ideje kilencszáztíz esztendő; és meghal. Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet. És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolcszázharminc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolcszáz kilencvenöt esztendő; és meghal. Éle pedig Járed százhatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot. És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolcszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Járed egész életének ideje kilencszáz hatvankét esztendő; és meghal. Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht. És járt Énókh az Istennel, minekutána Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő. És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé. Éle pedig Methusélah száznyolcvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet. És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolcvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Methusélah egész életének ideje kilencszáz hatvankilenc esztendő; és meghal. Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőt, és nemze fiat. És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr. Noé pedig hatszáz esztendős vala, mikor az özönvíz volt a földön. 1Móz. 5:3-29. 7:6.

A vízözöntől Ábrahám szövetségéig (427 év)

Ez a Sém nemzetsége: Sém száz esztendős korában nemzé Arpaksádot, két esztendővel az özönvíz után. És éle Sém, minekutána nemzette Arpaksádot, ötszáz esztendeig és nemze fiakat és leányokat. Arpaksád pedig harmincöt esztendős vala, és nemzé Séláht. És éle Arpaksád, minekutánna nemzette Séláht, négyszázhárom esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Séláh pedig harminc esztendős vala, és nemzé Hébert. És éle Séláh, minekutánna nemzé Hébert, négyszázhárom esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Héber pedig harmincnégy esztendős vala és nemzé Péleget. És éle Héber, minekutána nemzé Péleget, négyszázharminc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Péleg pedig harminc esztendős vala, és nemzé Réut. És éle Péleg, minekutánna nemzé Réut, kétszázkilenc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Réu pedig harminckét esztendős vala, és nemzé Sérugot. És éle Réu, minekutánna nemzé Sérugot, kétszázhét esztendeig és nemze fiakat és leányokat. Sérug pedig harminc esztendős vala, és nemzé Nákhort. És éle Sérug, minekutánna nemzé Nákhort, kétszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Nákhor pedig huszonkilenc esztendős vala, és nemzé Thárét. És éle Nákhor, minekutánna nemzé Thárét, száztizenkilenc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Tháré pedig hetven esztendős vala, és nemzé Ábrámot, Nákhort, Háránt. Ez a Tháré nemzetsége: Tháré nemzé Ábrámot, Nákhort és Háránt. Hárán pedig nemzé Lótot. Meghala pedig Hárán, az ő atyjának Thárénak szemei előtt, az ő születésének földjén, Úr-Kaszdimban. Ábrám pedig és Nákhor vőnek magoknak feleséget: az Ábrám feleségének neve Szárai; a Nákhor feleségének neve Milkhah, Háránnak Milkhah atyjának és Jiszkáh atyjának leánya. Szárai pedig magtalan vala; nem vala néki gyermeke. És felvevé Tháré Ábrámot az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr-Kaszdimból, hogy Kanaán földére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének. Vala pedig Tháré kétszázöt esztendős, és meghala Tháré Háránban. És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból. És felvevé Ábrám az ő feleségét Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden szerzeményüket, amelyet szereztek vala, és a cselédeket, akikre Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is jutának a Kanaán földére. És általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. Akkor Kananeusok valának azon a földön. És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt építe ott az Úrnak; aki megjelent vala néki. 1Móz. 11:10-32; 12:1-7.

Ábrahámtól a Törvényszövetségig (430 év)

Az Izráel fiainak lakása pedig, amíg Egyiptomban laknak, négyszázharminc esztendő vala. És lőn a négyszázharminc esztendő végén, lőn pedig ugyanazon napon, hogy az Úrnak minden serege kijöve Egyiptomnak földéről. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, amelyen kihozta őket Egyiptom földéről; az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izráel minden fiai előtt nemzetségről nemzetségre. És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a Páska rendtartása: Egy idegen származású se egyék abból. 2Móz 12:40-43.

Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharminc esztendő multán keletkezett törvény nem teszi erőtlenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Gal. 3.17.

Egyiptomi szabadulástól a templom építéséig (480 év)

És megépítteték az Úrnak háza az Izrael fiainak Egyiptom földéből való kijövetele után a négyszáznyolcvanadik esztendőben, Salamon Izrael felett való uralkodásának negyedik esztendejében, a Zif hónapban, mely a második hónap. És a ház, amelyet Salamon király az Úrnak építe, hatvan sing hosszú, húsz sing széles és harminc sing magas volt. Az-az idő pedig, amelyben uralkodott Salamon Jeruzsálemben az egész Izráelen: negyven esztendő. 1Kir. 6:1,2. 11:42.

A templom építésétől a szabadulásig (489 év)

A szabadulástól Kr.e. 1-ig (536 év)

Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az ÚRnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az ÚR Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában szóban és írásban kihirdettesse a következőket: Ezt mondja Círus perzsa király: A föld minden országát nekem adta az ÚR, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépíttessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben Ezsd. 1:2.

Míg az ország meg nem kapja nyugaloméveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes hetven évig. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az ÚRnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az ÚR Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában szóban és írásban kihirdettesse a következőket: Jer 25:12 Jer 29:10 Jer 44:28 23 Ezt mondja Círus perzsa király: A föld minden országát nekem adta az ÚR, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépíttessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, az ÚR, és menjen el! 2Krón. 36:21,22.

Összegezve: Ádámtól Krisztusig (4028 év)

Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dícsérete. 1Kor. 4:5.

Mert a dolgot bevégezi, és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön. Róm. 9:28.

Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. Jel. 12:12.