Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Jelképek

Hogy beteljék a mit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának. Mt 13:35. Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak. Mark 4:11-23 Mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg. I Kor. 2:11-14.  

Az első angyal azért trombitált, és lett jégeső és tűz, vérrel elegy, és vettetett a földre; és a földnek harmadrésze megég, és az élőfáknak harmadrésze megég, és minden zöldellő megég. Jel. 8:7

Fa (élő teremtmény)

Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik, és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! Megy be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Mát. 7:15-20.
Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hizlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák. Jud. 12.
Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mát. 12:33.
Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Õ dicsőségére! Ésa. 61:3.

Fű (élő teremtmény (köznép))

Az első angyal azért trombitált, és lett jégeső és tűz, vérrel elegy, és vettetett a földre; és a földnek harmadrésze megég, és az élőfáknak harmadrésze megég, és minden zöldellő fű megég. Jel. 8:7.
Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága! Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép. Ésa. 40:6,7.
Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam. Zsolt. 102:12.
A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a fűnek virága. Mert felkél a nap az õ hévségével, és megszárítja a füvet; és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a gazdag is az ő útjaiban. Jak. 1:10,11.
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull. 1Pét. 1:24.

Tűz (Isten Szava, amely szellemi értelemben pusztít)

Az első angyal azért trombitált, és lett jégeső és tűz, vérrel elegy, és vettetett a földre; és a földnek harmadrésze megég, és az élőfáknak harmadrésze megég és minden zöldellő fű, megég. Jel. 8:7.
Nem olyan-e az én igém, mint a tűz? Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly? Jer. 23:29.
Azért ezt mondja az Úr, a Seregeknek Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok: íme tűzzé teszem az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megeméssze őket! Jer. 5:14.

Jég

És a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színlelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. Ésa. 28:17.
Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és eleven szén. És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső hullt és eleven szén. Zsolt. 18:13,14.
De jégeső hull és megdől az erdő, és a város elsüllyedve elsüllyed! Ésa. 32:19.

Víz

És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. Jel. 17:15. 
És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughat, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Ésa. 57:20.
  És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok nemzetek és nyelvek. Jel. 17:15.
És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Luk. 21:25.

Mennydörgés, villámlás, földindulás

A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek ki. És hét tűzlámpás ég a királyiszék előtt, amely az Istennek hét lelke. Jel. 4:5.
Megvilágosítják az õ villámai a világot; látja és megretteg a föld. Zsolt. 97:4.
Utána hang zendül, az Ő fenségének hangjával mennydörög, s nem tartja vissza azt, ha szava megzendült. Isten az Ő szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgy hogy nem érthetjük. És van-e ugyanolyan karod, mint az Istennek, mennydörgő hangon szólasz-e, mint Ő? Jób 37:3,4. 40:4.
És van-e ugyanolyan karod, mint az Istennek, mennydörgő hangon szólasz-e, mint ő? És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső hullt és eleven szén. Egy kiáltásodtól eloszlanak, és mennydörgésednek szavától szétriadnak. Zsolt. 29:3.18:14. 104:7.

Jeruzsálem (Isten népe)

És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatta nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Jel. 21:10.
Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Jel. 3:12.
De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja. Gal. 4:26.
És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útjaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde; Ésa. 2:3.

Kovász(hamis tanítás), kulcs(megoldás)

Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól; jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; jobb néked félszemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. Mát. 18:8,9.
Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1Ján. 2:15-17.


Ne járjunk olyan helyekre, amelyek nem építenek szellemileg. Ne tegyünk oly dolgokat, amelyek által önmagunknak vagy másoknak kárt okoznak. Ne gyönyörködtessük a szemet oly dolgokkal, amelyek csak időpazarlást képeznének, vagy megcsorbítanák az erkölcsős életet.

Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadducceusok kovászától. Õk pedig tanakodnak volt maguk között, mondván: Nem hoztunk kenyeret magunkkal. Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között, óh kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?! Mát. 16:6-8.
Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és sadducceusok kovászától!? Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadducceusok tudományától őrizkedjenek. Mát. 16:11,12.
És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lesz. Mát. 16:19.
Jaj néktek törvénytudók! Mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. Luk. 11:52.