Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Krisztusról szóló próféciák

1. Krisztus előtt egy prófétának kellett eljönnie. Íme, elküldöm hírvivomet, hogy előkészítse előttem az utat...(Mal 3:1) (Kr.e. 400) Egy hang kiált; a pusztaságban készítsétek az Úr útját, csináljatok a pusztában egyenes utvonalat Istenünk számára. (Ézs.40:3)(Kr.e.700) Beteljesedés: János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. (Mk.1:4) A nép szívében azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus. János így válaszolt: Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja sziját megoldjam: ő majd Szentszellemmel és tűzzel keresztel titeket.(Lk.3:15-16)

2. A Messiásnak szűztől kellett megszületnie. Ime, egy szűz teherben van, és fiút szülni, és nevét Immánuelnek nevezik el.(Ézs.7:14, kr.e.700) Beteljesedés: ...elküldé Isten Gábriel angyalt ... Názáretbe egy szűzhoz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese...Az angyal ezt mondta neki:...Ime fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak...(Lk.1:26-39 ; Mt.1:25)

3. A Messiásnak Betlehem városában kellett megszületnie. De, te Efratának Betleheme, a legkissebb vagy Juda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajadonkorba, a távoli múltba.(Mik.5:1,2)(Kr.e.700) Beteljesedés: Azokban a napokban, Augusztus császár rendeletet adott ki: Írják össze az egész földet... felment József is a Galileai Názáretbol Júdeába, a Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek..., hogy összeírják jegyesével, aki állapotos volt...(Lk.2:1-7)

4. A Messiás Dávid leszármazottja. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.(Ézs.9:7)(Kr.e.700)(2Sám.7:16) (Kr.e.1000) Beteljesedés:...Az Úr Isten neki adja osatyjának, Dávidnak trónját, és király lesz Jákob népe felett örökre.(Lk.1:30,32,33)

5. Jeruzsálembe szamáron kellett bevonulnia. Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán. (Zak.9:9)(Kr.e.500) Beteljesedés:... a tanítványok úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat csikójával együtt, ráterítették felsoruhájukat, Jézus pedig ráült... (Mt.21:6-9)

6. A Messiást egy barátja árulja el harminc ezüst pénzért. Kebelbarátom, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, felemelte sarkát ellenem. (Zsolt.41:10)(Kr.e.1000) Ha helyesnek látszik előttetek, adjátok meg munkabéremet, de ha nem , tartsátok meg. És ők kimértek nekem munkabérem gyanánt harminc ezüst pénzt. (Zak.11,12)(Kr.e.500) Beteljesedés: A tizenkettő egyike, névszerint Iskáriotes Júdás a fopapokhoz ment: Mit adtok- mondta nekik- ha kezetekbe adom? ők megalkudtak vele harminc ezüst pénzben. (Mt.26:14,15)

7. Az elárulásáért kapott pénzt egy fazekasnak kellett adni, az üzletet Isten házában kellett lebonyolítani. Ezután az Úr azt mondta nekem: Dobd oda a fazekasnak- nagyszerűérték, amennyire engem becsültek! Én tehát fogtam a harminc ezüstöt és az Urnak házában odadobtam a fazekasnak. (Zak.11:13)(Kr.e.500) Beteljesedés: Ezután Júdás... a lelkiismeret furdalás hatására visszavitte a harminc ezüst pénzt,... és így szólt: Rosszul tettem, elárultam egy ártatlan embert a halálra. Aztán mi közünk hozzá?- válaszolták. Ez a te dolgod. Júdás pedig ledobta az ezüstöt a templomban, kiment és felakasztotta magát. A főpapok felszedték a pénzt és ezt mondták: Nem jogos, hogy ezt a templom kincstárába tegyük. Ez végtérre is vérdíj. Így azután további tanácskozás után megvásárolták azon a fazekas földjét az idegenek számára temetkezo helyül, melyet ezért a vér mezejének neveznek mindmáig. (Mt.27:3-8)

8. A Messiást meg fogják verni, követői el fogják hagyni. Ébredj fel, ó kard, pásztorom ellen, az ellen az ember ellen, aki legközelebb áll hozzám, mondja a Seregek Úra. Verd meg a pásztort, hogy a nyáj szétszóródjon. (Zak.13:7) (Kr.e.500) Beteljesedés: ...Ugy vonultok ki mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok... (Mt.26:55,56)

9. A Messiás arcát, és testét annyira eltorzítják, hogy alig hasonlít az emberhez. Ahogy sokan megdöbbentek rajta külső megjelenését annyira eltorzították, hogy nem hasonlít emberhez, és alakja nélkülözte az ember fiainak formáját. (Ézs.52:14) (Kr.e.700) Beteljesedés: Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték,..., tövisből font koronát tettek a fejére,..., leköpték, elvették tole a nádszálat, és a fejéhez verték. (Mt.26:67;27:29-30)

10. A Messiásnak az egész világon ismerté kell válnia. Igy fog felriasztani sok nemzetet; királyok fogják befogni a szájukat miatta; mert azt, amit nem mondtak el nekik, meg fogják látni, és azt, amiről nem hallottak, érteni fogják. (Ézs.52:15)(Kr.e.700) Beteljesedés: A nemzetek között mindenütt vannak, akik követik a Messiást.

11. Csak kevesen fognak hinni hirdetőinek. Ki hitte el, amit hallottunk? Ki előtt nyilvánult meg az Úr karja? (Ézs.53:1)(Kr.e.700) Beteljesedés: Noha annyi jelet adott, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjen Ézsaiás próféciája. (Jn.12:37,38)

12. Sem a származási hely, sem a messiási megjelenés nem vonza hozzá az embereket. Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. (Ézs.53:2)(kr.e.700) Beteljesedés: Származhat- e valami jó Názáretből?- kérdezte Nátánaél. (Jn.1:46)

13. A Messiásnak az ember miatt kellett szenvednie, és az ember mégis visszautasítja. ...Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törödtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. (Ézs.53:3-4)(Kr.e.700) Beteljesedés: ... Szembe köpték, arculütötték, mások pedig bottal verték... (Mt.26:67-68) ...Mindenkit meggyógyított, aki beteg volt... (Mt.8:16-17)

14. Azért jött, hogy szenvedésével megfizesse a büntetést az ember bűnéért. De ő bűneinkért sebesült meg, gonoszságainkért verték össze,..., az öt ért korbácsütésekkel gyógyultunk meg,...,az Úr mindnyájunk büntetését Orá rótta ki. (Ézs.53:5-6)(Kr.e.700) Beteljesedés: Krisztus meghalt a mi bűneinkért... (1Kor.15:3) ...Az a szenvedés, amelyet hordozott, az gyógyított meg benneteket...(1Pét.2:24-25)

15. A Messiást üldőzik és végül mártírhalált hal, de nyugodtan néz vele Szembe, anélkül, hogy igazolná magát. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta ki. Mint bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán turi, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. (Ézs.53:7-8) (Kr.e.700) Beteljesedés:...A helytartó csodálkozására Jézus egyetlen vádjukra sem felelt. (Mt.26:51-54) (Mt.26:62-63; 27:12-14)

16. Bűnös és gazdag emberekkel lesz kapcsolatban, amikor meghal. A bűnössel együtt készítették a sírját, és a halálban a gazdagok mellé jutott... (Ézs.53:9) (Kr.e.700) Beteljesedés: Jézussal együtt megfeszítettek két banditát...,József vette a (testet), beburkolta tiszta vászonba, és saját új sírjába helyezte el. (Mt.27:38,57-60)

17. A Messiás szenvedése és halála része volt Isten tervének. Mindazonáltal Isten akarata volt, hogy megverje; ... ő rontotta meg, ha önmagát felajánlja a bűnért... (Ézs.53:10)(Kr.e.700) Beteljesedés: (Jézust) aki Isten eleve elhatározott terve és ismerete által jutott hatalmatokba, felszegeztétek és meggyilkoltátok. (Csel.2:23)

18. A Messiás szenvedésével eleget tett Isten követelésének. Meg fogja látni lelke vajúdásának gyümölcsét és elégedett lesz; ismerete által igazságos lesz az és szolgám, sokakat igazzá tesz; és viselni fogja gonoszságaikat. (Ézs.53:11)(Kr.e.700) Beteljesedés: Mindegyikőtöknek tudomásul kell venni, hogy ez ember által a bűnök bocsánatát hirdetik nektek. És a benne való hit által az ember felmentést nyer minden olyan dolog alól, amelytol Mózes törvénye nem tudta szabaddá tenni. (Csel.13:38-39)

19. A Messiás gonosztevők között hal meg, mégis közbenjár a bűnösökért. ...Kiöntötte lelkét a halálba, és a bunösök közé sorolták; pedig sokak bunét viselte, és közbenjárt a bunösökért. (Ézs.53:12) (Kr.e.700) Beteljesedés: Ugyanakkor megfeszítettek két bandítát, mindkét oldalán egyet. (Mt.15:27) A bűnösök közé számították. (Lk.21:37)

20. Mikor a világ bűnét magára veszi, Isten elfordul tőle. Istenem, Istenem, miért hagytál el? Miért vagy annyira távol megsegítésemtől, sóhajtásom szavaitól? (Zsolt.22:1-3)(Kr.e.1000) Beteljesedés: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? (Mt.27:46)

21. Az emberek megvetik és kigunyolják. De én féreg vagyok, és nem férfi; az emberek és a nép által megvetett. Mindenki, aki lát, kigúnyol... (Zsolt.22:6-8) Beteljesedés: ...Gúnyosan kiáltották neki: Hé, aki le tudod rombolni a templomot, és ismét fel tudod azt építeni három nap alatt, miért nem szabadítod meg önmagadat? (Mt:27:39-44)

22. A Messiást keresztre feszítik, sorsot vetnek ruhájára. Kiöntenek mint a vízet, és minden csontom kificamodott,..., gonosztevők társasága vesz körül; átlyukasztották kezemet, lábamat..., ruháimat felosztják egymás között, és köntösömre sorsot vetnek. (Zsolt.22:14-18) Beteljesedés: Amikor a katonák keresztre feszítették Jézust, ruháit szétosztották egymás között, mindegyik egy negyedrészt kapott. Ottmaradt az inge, amely egy darabban, varrás nélkül szövött volt a tetejétől az aljáig. Ezért így szóltak egymáshoz: ezt ne szakítsuk szét, vessünk rá sorsot, és lássuk, ki kapja. (Jn:23-24)

23.Csontjait nem törik el, de oldalát átszúrják. Minden csontját megtartja; egyet sem törnek el belőlük. (Zsolt.34:21)(Kr.e.1000) Amikor ránéznek arra, akit átszegeztek, sírni fognak miatta... (Zak.12:11)(Kr.e.500) Beteljesedés: Amikor hozzá mentek, látták, hogy már meghalt, és lábszárait nem törték el. De a katonák egyike dárdával átszúrta az oldalát... (Jn:33-36)

24. Keserű italt kínálnak neki. Ételül mérget adtak, és szomjúságomra ecetet adtak inni.(Zsolt.69:22)(Kr.e.1000) Beteljesedés: Valamilyen keserű, kábítószerrel kevert borból készített italt kináltak neki. (Mt.27:34)

25. A Messiás feltámad a halálból, és testvérei meglátják. Ezért szívem boldog volt, és dicsőségem örvendezett; testem is biztosan megmarad. Mert nem fogod lelkemet a halál birodalmában hagyni, sem nem engeded, hogy Szent Egyetlened rothadást lásson. (Zsolt.16:9.11)(Kr.e.1000) Fogok beszélni nevedről testvéreimnek, a gyülekezetben foglak dicsőiteni. (Zsolt.22:22)(Kr.e.1000) Beteljesedés: Krisztust Isten nem hagyta a halálban, és teste soha nem pusztult el. Krisztus, az ember Jézus, akit Isten feltámasztott...(Csel.2:29-33)