Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Számok jelképe

Három: (Ördög, Isten ellenségei, a gonosz jelképe)
Kóré Dáthán és Abirám, támadnak Mózes ellen, és velük Izrael fiai közül kétszáz és ötven ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei voltak, tanácsbeli híres neves emberek. És gyülekeznek Mózes ellen és Áron ellen, és mondának nékik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr: miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé? 4Móz. 16:1-3. Mikor pedig meghallott Jóbnak három barátja mind ezt a nyomorúságot, amely esett vala rajta: eljött mindenik az ő lakó helyéből: a témáni Elifáz, a sukhi Bildád és a naamai Czófár; és elvégezték, hogy együtt mennek be, hogy bánkódjanak vele és vigasztalják őt. Jób 2:11. És most, íme az Ammoniták, a Moábiták és a Seir hegyén lakozók, akiknek földjén nem akartad, hogy általmenjenek az Izrael fiai, mikor Egyiptom földéből kijöttek, hanem mellettük mentek el és nem pusztították el őket. 2Krón. 20:10. És láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat; Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Jel. 16:13,14.

Négy: (Isten, Isten népe)
A négy lelkes állat mindenike rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, amellyel Isten maga is rendelkezik, vagyis azzal, amellyel Isten ruházta fel. Az ember arc jelképezi a szeretetet, az ökörarc a hatalmat, ami az ember esetében az önuralomban kell megnyilvánuljon, az oroszlánarc az igazságot jelképezi, a sas arc pedig a bölcsességet, mivel a sas egy magasan szárnyaló madár amely messzire ellát, vagyis látja azt ami következik. Isten népének rendelkeznie kell ezekkel az isteni tulajdonságokkal.

És belőle négy lelkes állat formája látszott ki, és ez volt ábrázatjuk: emberi formájuk volt, És orcájuk formája volt emberi orca, továbbá oroszlán-orca mind a négynek jobb felől, és bika-orca mind a négynek bal felől, és sas-orca mind a négynek hátul. Ezék. 1:5,10. És mikor elvette a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborul a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. Jel. 5:8. És láttam, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jöjj és lásd. És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja: A búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd. Jel. 6:1,6. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Jel. 9:14. Ezek eloldása valamikori megkötözésüket jelenti, és azért lettek felszabadítva, hogy az Isten által reájuk bízott munkát elvégezzék. Ugyanis az angyal kifejezés ebben az esetben hírvivőt jelent, mert ezt a hívatást töltötték be az angyalok a prófétai időkben. És énekelnek mintegy új éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja azt az éneket, csak a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről. Jel. 14:3.

Öt: (Szent, elkülönítettség)
És kezébe vette botját, és kiválasztván magának a patakból öt sima kövecskét, eltette azokat pásztori szerszámába, mely vele volt, tudniillik tarisznyájába, és parittyájával kezében közeledik a Filiszteushoz. 1Sám. 17:40. Ama napon lesz öt város Egyiptomnak földén, amelyek Kanaán nyelvén szólnak, és esküsznek a seregeknek Urára; az egyik „pusztulás városának” neveztetik. Ésa. 19:18. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt. Mát. 25:1,2. Ezer fut egynek riasztására, ötnek riasztására mind elfuttok, mígnem úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. Ésa. 30:17.

Hat: (Földi tökéletlenség)
A tökéletlenségből, véletlenből elkövetett bűnök elkövetői ezekben a városokban oltalmat találtak, és nem lettek az esetleges bosszú áldozatai.
Városok közül pedig, amelyeket a lévitáknak adtok, hat legyen menedékváros, amelyeket azért adjatok, hogy oda szaladjon a gyilkos; és azokon kívül adjatok negyvenkét várost. A mely városokat pedig oda adtok, azok közül hat legyen néktek menedékvárosul. 4Móz. 35:6,13. A szellemi teremtményeket szemléltető hat férfi fog véget vetni a földi tökéletlenségnek, miután a hirdetési munka, vagy az írószerszámos férfi elvégzi megbízatását. És íme hat férfi jő a felső kapu útjáról, amely északra néz mindeniknek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba volt öltözve, és íróeszköz volt derekán. És bementek és állának az ércoltár mellé. Ezék. 9:2. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat. Jel. 13:18.

Hét: (Szellemi teljesség)
Az akkori álom a mi világunkban lejzajló állapotot szemlélteti, amíg egyesek szellemi bőségnek örvendenek, addig mások szellemileg éhséget szenvednek, de ez saját magatartásuknak tulajdonítható, nem pedig a hiánynak. A hét asszony a föld összes vallásrendszerek, előkelőit szemlélteti, akik bár nem hajlandók lemondani arról a szellemi táplálékról, amivel táplálkoznak, szeretnének megszabadulni attól a gyalázattól, amely éri őket a múltban és a jelenben elkövetett hibáik miatt.
És láttam álmomban, és íme hét gabonafej nevekedik egy száron, mind teljes és szép. És íme hét összeaszott, vékony, keleti széltől kiszáradt gabonafej nevekedik azok után. És elnyelték a vékony gabonafejek a hét szép gabonafejet. És elmondtam az írástudóknak, de senki sincs, aki megmagyarázza nékem. Íme hét esztendő jő, és nagy bőség lesz egész Egyiptomban. Azok után pedig következik az éhség hét esztendeje, s minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földén, és megemészti az éhség a földet. 1Móz. 41:22-24.29,30. (az éhség szellemi éhséget jelent) És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét esszük és a mi ruhánkba, öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat! Ésa. 3:28.

Tíz: (Földi teljesség) A tíz a föld összes népeit, kormányait és a teljes nyomorúságot szemlélteti. A föld összes nemzetei közül csatlakoznak emberek azokhoz, akik az igaz Istenimádatot gyakorolják. A föld összes uralkodói összefognak ellenük.
Ezt mondja a Seregeknek Ura: E napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten! Zak. 8:23. És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és tíz szarva van. A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Jel. 17:7,12,16. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Íme a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Jel. 2:10. Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vénember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg. Ésa. 57:20. A száz a tíznek a tízszerese, úgy az ifjú, mint a bűnös teljes ismeretre fog jutni és azután veszíti el az életjogát a választása miatt.