Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Olvasmányok, televízió és zene

A nevelés nem más, mint a testi, értelmi és lelki erők előkészítése az élet kötelességeinek legjobb teljesítésére. A kitartás, állhatatosság, valamint az értelem ereje és tevékenysége csökken, vagy fokozódik, aszerint, hogy miképpen használjuk fel. Az elmét úgy kell nevelni, hogy minden képessége részarányosan fejlődjőn ki. Sokan mohón vágyakoznak olvasmányok után. Mindazt olvasni akarják, ami csak a kezükbe kerűl. Ügyeljenek arra, hogy mit olvasnak, éppúgy arra is, hogy mit hallgatnak. A meg nem felelő olvasmány romlásunkat okozhatja.

A lelkivilágot, értelmet, nagymértékben befolyásolja mindaz amit magába szív. A modern világban hemzsegnek a könyvespolcok a sok értéktelen könyvektől, szerelmi regények, könnyelmű és izgató történetek, amelyekben az erőszak és erkölcstelenség az uralkozó magatartás. Hasonló a helyzet a filmekkel is. Sokan inkabb értéktelen irodalmat olvasnak és nem kivánják kutatni Isten Igéjét, nem kívánnak táplálkozni a mennyei mannából. A megerősödésre szoruló elme elgyengül és elveszíti képességét a Krisztus missziójával és munkájával összefüggő igazságok tanulmányozására. Ezen igazságok megerősítenék az értelmet, felébresztenék a szunnyadó képességeket és erős, komoly kívánságokat hoznának felszínre.

Sokan gyakran elgyengítették képességeiket, megzavarták és gyengítették értelmi erőiket, éveken át nem növekedtek a kegyelemben és az igazság ismeretében olvasmányaik helytelen megválasztása miatt. Azok, akik várják, amikor "ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik", azoknak a kegyelmi idő alatt magasabb színvonalon kellene állniuk.

Ítéljétek meg saját tapasztalataitokból az izgató történetek hatását. Vajon ilyen olvastmányok után fel tudjátok-e nyílni a Bibliát és tudjátok-e érdeklődéssel olvasni az Igét?

Vajon nem találjátok ilyenkor unalmasnak Isten könyvét? Ama szerelmi történet megbűvölte lelketeket, lerontva egész rugalmasságát. Lehetetlenné leszi, hogy figyelmeteket az örök boldogságot érintő, fontos, fenséges igazságokra összpontosítsítok. Utasítsatok határozottan vissza minden selejtes, értéktelen olvasmányt, mert nem fogja lelki és szellemi életeteket erősíteni, hanem oly érzelmeket visz be benső világotokba, amelyek megrontják gondolatatokat. Jézust akarják veletek elfelejtetni és rábírnak benneteket, hogy kevesebbet foglalkozzatok az ő becses tanításaival. Tartsátok távol magatokat mindattól, ami rossz irányba terelné gondolataitokat. Ne terheljetek meg az elmét selejtes regényekkel, amelyek nem adhatnak erőt értelmi képességeiteknek. A gondolatok hasonlóak lesznek a lélek táplálékához.

A könyvek könyve

Ar ember lelkületének mivoltát azon könyvek jellege mutatja, amelyeket szabad pillanataiban olvas. Hogy az ifjúság kedélyvilága egészséges legyen és józan vallási elvei legyenek, ápolnia kell a közösséget Istennel az Ige alapján. A Biblia a mi vezetőnk, mert megmutatja az üdvösség útját Krisztus által. A Biblia tartalmazza a legtanulságosabb és legérdekesebb történelmet és életrajzokat, amit valaha is írnak. Azok, akiknek képzeletét még nem rontották meg selejtes regények, a Bibliát a legérdekesebb könyvnek fogják tartani.

A Biblia a könyvek könyve. Ha szereted Isten szavát és lehetőségeid szerint kutatsz benne, hogy gazdag kincseinek birtokába kerülj és minden jócselekedetre tökéletesen felkészülj, akkor biztos lehetsz, hogy Jézus az, aki téged magához vonz. Csak alkalmilag olvasni az Irást, anélkül, hogy megértenéd Krisztus tanításait, azért, hogy követelményeinek eleget tehess, egyáltalán nem elég. Vannak kincsek Isten szavában, melyeket csak úgy lehet felfedezni, ha mélyen ásunk az igazság bányájában.

Az érzéki ember visszútasítja az igazságot, de a megtért lélek csodálatos változáson megy át. Az a könyv, amely azelőtt nem érdekelt bennünket, mert olyan igazságokat mutatott be, melyek bűnös életünk ellen tettek bizonyságot, most a lélek igazi táplálékává lesz, az élet örömévé és vigaszává. Megszentelt lapjait az igazság napja világítja meg és a Szentlélek szól hozzánk.

Mindazok, akik szerették a könnyű, értéktelen olvasmányokat, irányítsák figyelmüket a biztos prófétai beszédre. Vegyétek Bibliátokat és tanulmányozzátok újult érdeklődéssel az Ó és Újtestamentum szent feljegyzéseit. Minél gyakrabban és minél alaposabban tanulmányozzátok a Bibliát, annál szebbnek fog az tűnni, annál kevésbé fogtok könnyű fajsúlyú olvasmányok után vágyni. Szorítsátok szívetekhez, ezt az értékes könyvet. Barát és vezető lesz számotokra.

Amikor az efézusiak megtértek. megváltoztatták életmódjukat és szokásaikat. A Szentlélek meggyőző hatása alatt azonnal feltárták varázslásaik minden titkát. Eljöttek, megvallották bűneiket, lelkük szentséges felháborodással telt el afelett, hogy ennyire hódoltak a varázslásnak. Elhatározták, hogy elfordulnak a gonosz szolgálatttól és drágán szerzett köteteiket elhozták, hogy nyilvánosan égessék el azokat. A lángoknak adták át az Evangéliumhoz való megtérésük alkalmával azokat a könyveket, melyek annakelőtte lelkiimeretüket uralták, érizlmüket befolyásolták és élvezetes olvasmánynak tartottak. Eladhatták volna őket, de így csak a gonoszságot terjesztették volna tovább.

Ha izgató, érdekfeszítő történetek utáni vágy tölti be a lelket, az erkölcsi érzék megromlik. A lélek elégedetlen mindaddig, míg állandóan ilyen egészségtelen, haszontalan táplálékhoz nem jut. A lélek úgy vágyakozott izgalmak után, mint ahogy az iszákos kívánja a részegítő italt.

A zene

A bibliai énekek története megtanít arra, hogy hogyan használjuk fel és milyen áldásokat meríthetünk a zenéből és az énekből. Gyakran rontják meg a zenét, hogy gonosz célokat szolgáljon, s így a kísértésnek egyik legcsábítóbb eszköze lesz. De ha helyesen alkalmaznák, Isten drága adománya, mely alkalmas arra, hogy felemelje a gondolatokat magasrendű és nemes dolgok felé, hogy a lelket nemesbítse és ihlesse.

Miként Izráel gyermekei a vadonban utazván, útjukat szent dalok éneklésével vidámíották, eképpen Isten szeretné, ha gyermekei ma is felvidíatnák zarándok útjukat. Alig van alkalmasabb eszköze annak, hogy Isten Igéit az emlékezetben rögzítse, mint azoknak énekkel való ismétlése. Az ilyen éneknek csodálatos hatalma van. Meg tudja szelídíteni a vad és faragatlan természeteket, fel tudja üdíteni a lelket és részvétet tud ébreszteni. Összhangot visz a cslekedetekbe, száműzi a búskomorságot és a balsejtelmeket, melyek csökkentik a bátorságot és gyöngítik a jóra való törekvést.

A zene egyike a leghatásossabb eszközöknek, hogy szívünkbe plántáljon lelki igazságokat. Mily gyakran van közel a lélek a kétségbeeséshez! A kemény szorongatások idején az emlékezet felidézi Istennek néhány szavát, valamely régen elfelejtett dal szövegét, s ekkor a kísértések elveszítik erejüket, új értelme és célja lesz az életnek és más lelkek is részesülnek bátorításban és vidámításban.

Mily ellentétet látunk a régi szokások és azon módozatok között, ahogy a zenét ma sokan alkalmazzák. Hányan arra használják fel, hogy önmagukat dicsőítsék és hatalmas pénzt szerezzenek ahelyett, hogy Isten dicsőségére használnák fel! A zene szeretete ráviszi a jóhiszemüeket, hogy a világ élvhajhászóival együtt szórakozóhelyeket keressenek fel, melyeket Isten eltiltott követőinek.

Felhasznált irodalom: E.G.White: Üzenet az ifjúságnak