Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

József

Egy szörnyű élelmiszerválságot előzőtt meg József, ezelőtt harmincöt évszázaddal Egyiptomban. Mikor az ő anyja, Rákhel megszülte Józsefet, így szólt: Elvette Isten az én gyalázatomat és nevezte nevét Józsefnek, melynek jelentése aki eltávolít, vagyis a gyalázatot eltávolítja. Nevének jelentése még hozzáadott is. I. Móz. 30:22-24. Ő volt az első fia Jákobnak Rákheltől, és szemlélteti Isten első fiát, Jézus Krisztust. Zsolt. 50:5. Ján. 10:16.

József egy hűséges ifjú pásztorként felvigyázta atyja nyájait a tíz féltestvérével együtt. A testvéreivel való viszonya nagyon feszülté vált. Elsősorban ő volt Jákob kedvenc fia, amint azt a neki ajándékozott ékes ruha is bizonyítja. Becsületesen számolt be atyjának a mostohatestvérei hanyagságáról, ami a nyáj gondozását illette. A legidegesítőbb tény az volt, hogy ez ifjúnak oly álmai voltak melyek a testvérei fölé való emelkedését mutatták, mely az égitestek előtte való meghajlásában volt bemutatva. I. Móz. 37:1-11. Hasonló módon Jézus Krisztus a jó Pásztor, Isten fiai közül a legkedveltebb, elítéli és leleplezi a gonosz pásztorokat, melyek haragra gerjeszti őket. Fili. 2: 9-11.

Az események akkor értek tetőfokra, amikor Józsefet atyja elküldte Sikhembe, hogy megnézze minden rendben van-e a nyájjal. Messziről megpillantva az irigy féltestvérek ellene szövetkeztek, hogy megöljék őt. Végül megszabadultak, mint egy rájuk nehezedő tehertől, eladván őt az Egyiptomba tartó kereskedőknek. I. Móz. 37:13-28. Évszázadokkal később, a dráma e része beteljesedése végett, Isten a földre küldte az Ő egyszülött Fiát, hogy megszemlélje az Isten nyáját és, hogy ellenőrizze a zsidó papságot, mely papságnak az volt a kötelessége, hogy táplálja Isten szövetséges népét, ellátván azt Isten Igéjével. Test szerint a zsidók a testvérei voltak; mégis ellene állottak és irigységből adták Őt (Pilátus) kezébe a főpapok. Márk 15:10.

Elkerülvén Egyiptomba, József az Ismáeliták által eladatott Potifárnak, aki Fáraó egyik hivatalnoka volt. Az Úr mindig vele volt, és fellendülésnek örvendett. Potifár észrevette ezt, majd idővel minden javai és egész háza felett gondviselővé tette. József miatt az egyiptomi háza meg lett áldva. Később Potifár felesége megpróbálta Józsefet rávenni, hogy kapcsolata legyen vele. József azonban visszautasította, hogy egy ily helytelen kapcsolata legyen az ura feleségével, még ha ő naponként lankadatlanul is kérlelte ennek a megtevésére. Nem sikerülvén reávegye erre Józsefet, és az sem, hogy kielégítse vágyait, gyilkossággal próbálta őt megvádolni. E hamis vád alapján a tömlöcbe vetették. I. Móz. 39:1-20. A világ azt kívánná, hogy Krisztus követői alkalmazkodjanak a világ törvénytelen útjaihoz, az ő önző kívánságaihoz, és társuljon vele terveiben. De ők nem követnek el szellemi paráznaságot az Ördög asszonyával. Jak. 4:4.

József mialatt a börtönben volt, álommagyarázó tekintélyt szerzett magának, mivel az Úr a hit ez emberével volt. József azonban az Istennek tulajdonítota ezt az érdemet mondván: A megfejtés nem Isten dolga-e? I. Móz. 4:8. Két év elmúltával József még mindig a börtönben van, ekkor a fáraó álmot lát. Hét kövér tehén jön ki a folyóból, és legel a pázsiton. Ezeket követi más hét sovány tehén, amelyek megeszik a kövér teheneket. A Fáraónak volt még egy második álma, egy az előzőhöz hasonló, hét egészséges gabonafej nőtt egy szálon, amelyek el lettek nyelve később, hét sovány kalász által. Egyiptom összes mágusait összehívták, hogy magyarázatot adjanak, de egyiknek sem sikerült. József híre ekkor a Fáraó fülébe jutott. A Fáraó kérésére adott válaszként József azt mondta: Nem én, Isten jelenti meg, ami a Fáraónak javára van. I. Móz. 41:16.

A két álom értelme egy és ugyanaz, József magyarázatában a következőket mondta: Ez az, amit mondtam a Fáraónak, hogy amit Isten cselekedni akar, megmutatta a Fáraónak. Íme hét esztendő jő, és nagy bőség lesz egész Egyiptomban. Azok után pedig következik az éhség hét esztendeje, s minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földén, és megemészti az éhség a földet. I. Móz. 41:28-30. Ezt követően József egy jó tanácsot adott. Ő azt tanácsolta a Fáraónak, hogy keressen egy bölcs, és előrelátó embert, akit Egyiptom fölé emeljen. Az élelem tárolására irányuló programot vázolt fel, amelyet a hét bő esztendő ideje alatt kell elindítani, hogy a többlet legyen elraktározva a hét szűk esztendő idejére. Célja az volt, hogy életeket mentsen meg.

A Fáraó figyelemre méltónak tartotta a tanácsot, és a következőket mondta Józsefnek: Mivelhogy Isten mind ezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyiszék tesz engem nálad nagyobbá. I. Móz. 41:39,40. A Fáraó Józsefet találóan Czafenát-Pahneákhnak nevezte, aminek jelentése, világ megmentője, és élelem az élőknek. A Fáraó Józsefnek adta feleségül Aszenáthot, On papjának leányát, aki két fiút szült neki, Manassét és Efraimot. József a Fáraó első miniszterének tisztségét töltötte be, színültig megtöltvén Egyiptom tárházait. A hét bő esztendő lejárt, következett az éhség. I. Móz. 41:45-54.

Amikor az Egyiptomiak élelemért kiáltottak a Fáraó azt mondta: Menjetek Józsefhez, és amit mond néktek, azt műveljétek. Ők pénzüket, nyájaikat, és csordáikat Józsefhez vitték. Amikor ezek a tartalékok elfogytak, akkor eladták földjeiket, és végül jószántukból önmagukat is eladták a Fáraónak. Az éhség kiterjedt az egész földre, és a föld összes országai, Egyiptomba jöttek gabonáért. I. Móz. 41:55-57. 47:14-23. Ezekkel egyidőben eljött József tíz féltestvére is. Az ellenük hozott vád, hogy kémek, az a próba, ami által beigazolták ártatlanságukat, és útólag a Benjáminnal való visszatérésük, bizonyosságát adta annak, hogy szívükben teljesen megváltoztak azon durva magatartásból, amelyet Józseffel szemben tanúsítottak húsz évvel korábban, ez abban érte el tetőfokát, hogy József felfedte magát a testvérei előtt: És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten. I. Móz. 45:5-8. Zsolt 15:17,18. Ezután Jákob és az ő családja Kanaánból Egyiptomba utazott, ahol az éhség egész ideje alatt, a Fáraó élelmének közigazgatója, József táplált.

A nagyobb József, Jézus Krisztus felszakítja a pecséteket, és értelmezi az álmokat és a próféciákat Isten Igéjéből, megjelentvén ezek értelmét. Jel. 5:1-5. A hagyományokba és babonákba burkolózótt kereszténység az Egyiptomi mágusokhoz hasonlóan nem tudják azokat helyesen értelmezni. Isten népémél bőségesen van szellemi táplálék, míg máshol éhség dúl. Ésa. 65:13. Úgy amint azt Ámos 8:11. mondja az utolsó időkre: Nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Péld. 2:7. Mát. 4:4. V. Móz. 8:3.

Sok évvel az éhség után Jákob megáldotta Józsefet, és megkapta az elsőszülöttségi jogot. I. Móz. 49:22-26. I. Krón. 5:2. Kanaánba utazott, hogy ott eltemesse atyját, majd visszatért Egyiptomba, ahol száztíz éves korában halt meg. Ő hit által látta, hogy azt az időt, amikor Isten kiszabadítja Egyiptomból az Izrael nemzetét, és azt kérte, hogy csontjait vigyék magukkal és temessék el az Ígéret Földjén. I. Móz. 5 :22,24,25. II. Móz. 13:19. József, figyelemre méltó hite miatt meg van említve a Zsidók 11. fejezetében, és jobb feltámadással lesz megjutalmazva. Zsid. 11:22,35.