Az élet és az ember

Mi az, ami meglepi Istent, az ember magatartását illetőleg, és mi az, amit meg kell, tanuljunk: * Az a tény, hogy hamar megunják a gyerekkort, igyekeznek minél előbb felnőttek lenni, és amikor felnőttek arról álmodoznak, hogy jó lenne ismét gyerek lenni. * Az a tény, hogy a legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. * Az a tény, hogy elvesztik egészségüket pénzszerzés közben, majd elvesztik pénzüket keresvén az egészséget...
... olvasd tovább >>

Az Ördög (Sátán, Lucifer)

A nagy birodalmak módszerei oly egyformák, amelyek négyezer éven át egymásután uralták a világot, hogy a történetírók ezzel a megjegyzéssel álltak elő a történet megismétli magát. A világbirodalmak felemelkedtek és azután lehanyatlottak, háborúkat szítottak, elnyomtak és megaláztak.

A Máté 4-ik része mondja, azonnal alámerítése után a Jordán folyóban, Krisztus a szellem által viteték a pusztába, hogy megkísértessék az Ördög által. A kísértésnek egy része három pontban tett ajánlatból állott melyet az ördög felajánlott Krisztusnak, ezek között a harmadik a következő volt: Ismét az ördög vitte őt egy nagyon magas hegyre, és megmutatá neki a világ minden királyságát és azok dicsőségét, és monda neki: Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem Máté 4:8,9 A világbirodalmak nem Istent követték, hiszen amivel rendelkeztek, az Isten ellenségének a hatalmaba tartozott, az ördög tulajdona volt, ezért mondta Krisztus: Az én királyságom nem e világból való. Jön a világ fejedelme. De én bennem semmije sincsen. (János 18:36; 14:30) Az ördög tulajdonsága a kapzsiság, kegyetlenség és önzés, ez jellemzi a föld minden birodalmát - II Korinthus 4:4

Az Ördög nem mindig volt ilyen, hanem egy szellemi fia volt Istennek. Nem egy csúnya teremtmény szarvakkal és farokkal, hanem gyönyörű volt. A Biblia képletesen magyarázza őt Ezékiel 28:12,13: Te voltál az arányosság pecsétje, teljes bölcsességgel és tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál; takarva voltál mindenféle drága kövekkel.

Miután ő is egy fia volt Istennek, ezért nagy bizalommal és felelősséggel járó megbizatást kapott, az emberiség felügyelője lett, ami a Bibliában írva van Ezékiel 28:14, a felkent oltalmazó kérub. Lucifer feladata volt az első emberpárt segíteni Isten követelésének megtartására és oktatni őket a jó viszony megtartására Teremtőjükkel. Az Éden kertjében voltál.

A tökéletes béke nem tartott sokáig, a kapzsiság és telhetetlenség jött be. Az oltalmazó kerub látott egy emberi teremtmény az Éden kertjében, akik összhangban Termetőjükkel, minden hűségüket Istennek adják. Lucifer magának akarta ezt a hűséget és imádatot, így az ő szíve gonosz lett. Fellázadt az Isten ellen, ezt jelezte az új neve, tudniillik a Sátán név azt jelenti, ellenség - I Krónika 21:1; Jób 1:6-12.

Így az oltalmazó kerub leesett az ő tökéletességéről és ártatlanságáról. Isten pusztító ítélete ellene így szól: Tökéletes voltál útaidban attól a naptól fogva melyen, teremtettél, amíg gonoszság találtaték benned. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességed által - Ezékiel 28:15,17

Az önhittsége és haszonleső szíve először megmutatkozott az által hogy ravaszul és lopva bevezette a bűnt a világba. Isten megmondotta a tökéletes pár embernek, hogy ne egyenek a jó és gonosz tudásnak fájáról, hogy meg ne haljanak. Az oltalmazó kerub, azonban, rávette Évát az engedetlenségre. A kígyó, által monda Évának: Bizony nem haltok meg. Ez volt az első hazugság. Ez megbélyegezte a kerubot és lett hazugságnak atyja. - János 8: 44

Habár Isten kimondotta a halálos ítéletet a lázadó kerubra, de egy hosszú időnek kell elteni addig, ugyanis latszová kell legyen az egész teremtett világ előtt, hogy mi a bűn következménye. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között; ő neked a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. (I Mózes 3:15) Ettől az időtől kezdve a Bibliában úgy van rá hivatkozás: Kígyó, Sátán, Ördög, Sárkány. Jelenés 12:9.

Az első párt elfordította Istentől szégyennel, és azt gondolta, hogy az egész emberiséget képes lázadásra vezetni az Isten ellen. Jób 1:6-11-ban olvassuk: Egy napon mikor eljöttek az Isten fiai, hogy az Ur előtt megjelenjenek, a Sátán is megjelent közöttük. És monda Isten a Sátánnak, Te honnan jössz? A Sátán monda az Urnak , Megkerültem a földet és átjártam azt. És Isten monda a Sátánnak, Tekintetbe vettede az én szolgámat Jóbot? Hogy nincs a földön hozzá hasonló, egy tökéletes igazember, istenfélő, és a gonosztól elfordult. Akkor monda a Sátán Istenenk, Vajon ok nélkül, féli e Jób az Istent? Kezei munkáját megáldottad,...De most nyújtsd ki a te kezedet és verd meg mindazt, ami az övé, és a te szemedben megtagad.

Isten kérdése: Honnan jöttél, Sátán? és Sátán válasza, Körüljártam a földet, mutatja, hogy Sátán tovább tevékenykedik a földön, eltéritve az embereket Istentől, próbálván megcáfolni, hogy az ember megtartja-e hűségét Teremtőjéhez. Job Ábrahámnak az unokaöccse volt harmadik leszármazásban, és élt körülbelül 1,700 évvel Krisztus előtt, vagyis valami 2,300 évvel az Édeni lázadás után. A hűségesség kérdése nem volt új Jób idejében. Jób bizonyította, hogy az ember tud hű maradni Teremtőjéhez, és ezáltal Isten betartja igéreteit, bizonyítván, hogy a Sátán által felkínált út hamis, és a vége halál.

A Zsidók bukása egy nemzeti példa volt. Mikor ők, mint nemzet, lelkiismeretesen törekedtek Istent szolgálni és parancsait megtartani, Isten velük volt, a harcaikat magharcolta és áldásokban részesítette őket. De mikor engedtek az ördög ajánlatainak és a körülöttük lévő pogány nemzetek kedvelt szokásait vették át, Isten visszavonta az ő védelmét, hiszen engedtek a hazugságnak elhagyták teremtőjüket, és mint nemzet szenvedtek a Sátán kezétől. Mindazáltal, sohasem sikerült Sátánnak, az Ördögnek mindenkit elfordítani a Teremtőtől. A történelem minden szakaszában Ábeltől kezdve éltek hithű férfiak és nők, akiknek hűségük Istenhez kifogástalan volt, és akiket az Ördögnek nem sikerült eltéríteni az igaz imádattól.

Így volt Jézus Krisztussal, akinek a halála bizonyította, hogy az Ördög nem tud megakadályozni, hogy megtartsuk feddhetetlenségünket Isten iránt. Krisztus volt az az ígért Mag, aki megtöri a Kígyó fejét, megtisztitva a mennyet és harcol a hűségesekért. Jelenés 12:7-9 Viaskodás tört ki a mennyben: Mihály és az ő angyalai viaskodnak a sárkánnyal, és a sárkány és az ő angyalai is viaskodtak, de nem vehettek győzelmet, és az ő helyük sem találtatik többé a mennyben. És levettetek a nagy sárkány az eredeti kígyó, aki nevezve van Ördögnek és Sátánnak, aki az egész föld lakosságát félrevezeti; levettetek a földre, és az ő angyalai is ő vele együtt levettetének.

Habár úgy tűnik fel, hogy időközönként a történelem megismétlődik, de azért azt be kell ismerni, hogy a jelenlegi bizonytalan állapotok a világon fölülmúlnak minden előbbit működésben és nagyságban. Ennek az oka az, hogy Sátánnak nincs többé bejárata a mennybe, levetetett a földre, és vele együtt mind az ő gonosz angyalai vagy démonai, ezáltal bitorolva a földet. Sátán levetése után a kiáltás hallatszik: Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállóit az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, tudván, hogy kevés ideje van. (Jelenés 12:12) Mi most abban a rövid időszakban élünk, mikor a JAJ kiáltás hallatszik. Sátán, tudván, hogy az idő rövid, kitölti haragját mindenkire. Minden téren, ahol igyekezet van, befolyásolja a vezetőket és egyszerű embereket egyaránt a kapzsiságra, önzésre és erőszakra, és az egész világ zavarban van. Sok elkeseredett nép éppen úgy cselekszik, ahogyan a Sátán akarta: elfordulnak Istentől, akiről azt gondolják, hogy ő hozta a szomorúságot, vagy elfordult tőlűk, közben nem Isten fordít hátat hanem az emberek, mert inkább önmaguknak akarnak érvényt szerezni és nem Istennek, követvén Sátán hazugságát. Hiszen Sátán epp annyi igazságot kever a hazugságba, hogy az elhihető legyen Olyanok lesztek mint Isten. A határidő a bizonyítási próbára lejárt, és az Ördög és az ő démonjai tudják azt, remegés fogja el őket a gondolattól. Te hiszed, hogy egy Isten van? Jól teszed. A démonok is hiszik és rettegnek. Jakab 2:19

Oly ravasz volt Sátán támadása az évezredeken át, hogy ma sok ember kételkedik benne, hogy akár Sátán vagy az ő gonosz démonai léteznek. Ugyanazt a módszert használja mint az Éden kertjében, II Korinthus 11:14 Maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. De ez nem lesz mindig így, a Jelenések 20:1-3 versek megmondják nekünk, hogy meg lesz kötözve és mélységbe vetve ezer évig, hogy többé el ne hitesse a nemzeteket és népeket, amíg eljön Isten kellő ideje feloldozni őt egy kevés időre.

Sok alázatos személy bizonyította hogy az Ördög egy hazug. Van egy út, amelyen keresztűl el lehet nyerni Isten bizalmát, II Timótheus 2:15 versben: Cselekedd meg lehetoleg a legjobbat, hogy Isten előtt elfogadható lehess, mint oly munkás, akinek nem kell semmiben szégyenkeznie, az igazságnak beszédét helyesen értelmezi. Isten Igéje az, amely megvilágítja számunkra Sátán ravasz cselszövéseit, és ha helyesen értjük azt, akkor ellene tudunk állni neki. Álljatok ellene az Ördögnek, és ő elfut tőletek. - Jakab 4: 7 A mi legnagyobb harcunk most a láthatatlan erők ellen van. Nekünk a harcunk nem test és vér ellen van, hanem kormányok ellen, hatalmak ellen, e sötétség világ uralkodói ellen, a gonosz szellemi erők ellen, melyek a magasságban vannak. Efézus 6:12

A Sátánra és követőire a kimondott végzet a pusztulás. Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az Ördögnek és az ő angyalainak készíttetett. (Máté 25:41) A tűzzel és kénkővel égő tó melybe a Sátán bevettetik jelenti a végleges halált. Ez a második halál, a tűznek tava.(Jelenés 20:14) Zsidók 2:14 versben ő is hasonlóképen részese lett azoknak, hogy az ő halála által elpusztítsa azt, akinek hatalma van, hogy halált okozzon, tudniillik az Ördögöt. Isten szintén mondja Sátánnak, a hűtlenné lett oltalmazó kerubnak: Elpusztítlak téged, te oltalmazó kerub, a tüzes kövek közül....és többé te soha nem leszel. (Ezékiel 28:16-19)

Ennélfogva, fegyverkezz fel tudománnyal. Szerezz ismeretet. Tartsd meg értelmedet, légy vigyázó. A te ellenséged, az Ördög, körül jár, mint egy ordító oroszlán, keresi, hogy valakit felfaljon. De állj ellene, szilárdan a hitben, tudva, azt hogy a te összes testvér társaid ugyanazon szenvedésekben vesznek részt az egész világon. - I Péter 5:8,9

Ezék. 28:12-18 Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál. . . Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. . . megfertéztetted szenthelyeidet.

I Móz. 3:4 És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg.

II. Móz. 9:16 Ámde azért tartottalak fenn tégedet, hogy megmutassam néked az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.

Jel. 12:7-17 És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai. . . És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének... Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van... Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.

Jel. 16:13,14 És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.

I Pét 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.

Jak. 4:7 álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Eféz. 6:11,12 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

II Kor. 11:14,15 maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá. Jób. 1:6-12; 2:1-6; Mt. 4:1-11; Ján. 8:44; II Kor. 2:11; I Tim. 4:1; I Ján. 3:8; Jel. 2:10

Róm. 16:20 A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar.

Ésa. 14:12-15 Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!

Ezék. 28:18 azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek.

Zsid. 2:14 halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt.

Jel. 20:1-3, 7-10 És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre. . . És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat. És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába.